Rady, návody a tipy


Pro správné formátování Vaší písemné práce (bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné práce) je třeba mít zkušenost s textovým editorem, resp. procesorem a mít i určitou úroveň znalostí typografických pravidel. Písemnou práci lze rozdělit na dvě části – obsahovou a formální. V obsahové části jsou uvedeny informace, které jsou tématem celé práce. Částí formální se pak rozumí úprava obsahové části tak, aby usnadnila čtenáři orientaci v textu. Obě tyto části se řídí pravidly, která musí autor respektovat a dodržovat. Svou pozornost zaměřte se stejnou intenzitou na obě části. Nelze ani jednu podcenit.

Vaše škola má téměř vždy zpracovány metodické pokyny, resp. směrnici k psaní závěrečných prací. Těmito pokyny je nutné se řídit, i když ne vždy vycházejí z obecně platných typografických pravidel. Pomůžeme Vám se v nich zorientovat a přinášíme Vám návody a tipy, jak si poradit se závěrečným formátováním písemné práce (platí shodně pro bakalářské, diplomové, disertační, absolventské i rigorózní práce). Ukážeme Vám, na co si dát pozor, upozorníme na pravidla, která je třeba dodržet, a poradíme, jak formálně zpracovávat jednotlivé části textu.

Náš tip: Pokud chcete mít jistotu, že máte formátování písemné práce opravdu v pořádku a že bude odpovídat požadavkům Vaší školy, objednejte si u nás službu formátování písemné práce. Rádi Vám pomůžeme a Vaši práci naformátujeme za Vás.

Níže uvedené návody a tipy je však třeba chápat jen jako obecné. Zásad zpracování různých textů je tolik, že zde není možné uvést veškeré podrobnosti.

„12 tipů, jak napsat bakalářskou nebo diplomovou práci“

Napsat bakalářskou nebo diplomovou práci může být na první pohled nelehký úkol. Abyste zvládli sepsat práci bez stresu a zbytečné nervozity, podívejte se na našich 12 tipů, jak napsat bakalářskou nebo diplomovou práci

Formální úprava písemné práce

Důležitou součástí každé písemné práce je její závěrečná formální úprava neboli formátování. Formální úprava písemné práce jednoduše řečeno znamená rozčlenění textu do logických celků, sjednocení stylu a vzhledu textu a zpřehlednění celé práce.

Číslování stránek v MS Wordu

Při formální úpravě bakalářské, diplomové, disertační, absolventské i rigorózní práce se vždy řeší číslování stránek, resp. aby se čísla stránek objevovala ne od první strany, ale např. od páté, což může být pro mnohé oříškem. Při náležitém nastavení se však není potřeba ničeho obávat. Postačí postupovat podle následujícího návodu – Číslování stránek v MS Wordu.

Nastavení okrajů stránky v MS Wordu

Standardně má MS Word přednastaveny výchozí okraje stránky (okraje kolem celé stránky o velikosti 2,5 cm). Avšak jednotlivé vysoké školy/univerzity mají vlastní požadavky na velikost okrajů. Tyto požadavky jsou uvedeny v jejich metodických pokynech/směrnicích. Jak nastavit vlastní rozměry okrajů stránky, uvádí následující návod – Nastavení okrajů stránky v MS Wordu.

Netisknutelné znaky v MS Wordu

Netisknutelné znaky nejsou ve standardním zobrazení vidět a ani se netisknou. Mají však zásadní význam pro celkový vzhled písemné práce, jelikož ovlivňují její formální úpravu. V tomto návodu – Netisknutelné znaky v MS Wordu – Vám poradíme, jak tyto netisknutelné znaky zobrazit a jaký je jejich význam.

Poděkování v bakalářské/diplomové práci

Poděkování zpravidla bývá součástí bakalářské/diplomové práce. Jedná se o základní zdvořilostní vyjádření. Jelikož není povinnou součástí, je zcela na autorovi, zda jej do práce zařadí či nikoliv.

Jak napsat úvod k bakalářské/diplomové práci

Velmi častou otázkou bývá, kdy se má skutečně úvod začít psát? Jestli psát úvod hned na začátku nebo až na konci psaní bakalářské/diplomové práce? Lze říci, že možné je vše a žádná z těchto variant není špatná. Záleží pouze na Vašich preferencích, zkušenostech a pocitech.

Jak napsat závěr k bakalářské/diplomové práci

V bakalářské/diplomové práci je mimo jiné důležité sepsat také kvalitní závěr práce, pomocí kterého všem vysvětlíte, k čemu jste se ve své práci dopracovali. Závěr může hrát i klíčovou roli při obhajobě. Závěr by rozhodně neměl být "slabý" a snadno vyvratitelný. Podíváme se zde na to, jak by měl správný závěr vypadat a čeho se vyvarovat.

Anotace bakalářské/diplomové práce

Anotace je v podstatě něco jako stručný úvod, resp. shrnutí Vaší bakalářské/diplomové práce, a měla by tak seznámit čtenáře s problematikou, které se ve své práci věnujete.

Abstrakt bakalářské/diplomové práce

Abstrakt je zpravidla psán stručně, ale měl by čtenáři více do hloubky nastínit téma navazující práce a seznámit jej tak i s použitými metodami, výsledky a závěrem.

Rozdíl mezi anotací a abstraktem

Jaký je rozdíl mezi anotací a abstraktem? Na první pohled se totiž může zdát, že je to v podstatě to samé. V obou případech se jedná o krátký text, který by měl ještě před úvodem krátce nastínit čtenáři danou problematiku.

Resumé bakalářské/diplomové práce

V českém jazyce v resumé znamená shrnutí nejdůležitějších zjištění a závěrů, ke kterým autor při svém zkoumání dospěl, či stručný obsah díla. Zpravidla se využívá u bakalářských, diplomových nebo i seminárních prací.

Jak na poznámky pod čarou v MS Wordu

Poznámky pod čarou slouží jako zdatný pomocník pro zlepšení celkové orientace v textu. Pomocí nich se ve většině případů doplňují vysvětlivky k jednotlivým slovům nebo celým větám.

Teze bakalářské/diplomové práce

Teze bakalářské/diplomové práce je její stručné shrnutí. Teze je určena především členům státnicové komise, kteří se díky ní rychle seznámí s obsahem práce.

Odrážky a číslované/písmované seznamy

Odrážky jsou v textu práce často používány, ale i jejich použití má svá jasně daná pravidla, která je nutné dodržovat.

Odstavce v textu

Pro odstavce v textu práce je nezbytné předem se rozhodnout, zda použít tzv. anglosaský nebo kontinentální styl (neboli úzus). Styly se liší tím, jak jsou od sebe jednotlivé odstavce odděleny.

Základní typografická pravidla

Při psaní jakékoliv odborné práce, ať už absolventské, bakalářské, diplomové, rigorózní nebo disertační práce, je nutné vždy dodržovat základní typografická pravidla. Ta mají totiž nejen estetický, ale některá i významový dopad na celou práci.

Základní pravidla pro vytváření bibliografických citací dle normy ČSN ISO 690

Norma ČSN ISO 690 uvádí základní pravidla pro vytváření bibliografických citací, resp. seznamu použité literatury a zdrojů.

Citování v textu práce dle normy ČSN ISO 690

Norma ČSN ISO 690 nabízí tři způsoby zápisu odkazu na citace v textu písemné práce. V příkladech uvádíme dva z nich, a to Harvardský systém (forma jméno-datum) a průběžné poznámky (forma poznámky pod čarou).

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti – v oboru pracujeme už více než 13 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší školy.