Nejčastější dotazy


Jaké služby nabízíte?

Nabízíme komplexní rozsah služeb tak, aby Vám co nejvíce pomohl a poskytl jistotu, že Vaše závěrečná práce bude splňovat veškeré požadavky, a to nejen po formální stránce:

 • naformátujeme Vaši závěrečnou práci,
 • provedeme jazykovou, stylistickou a typografickou korekturu,
 • upravíme Vám citace v textu práce dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA,
 • provedeme korekturu bibliografických citací dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA,
 • připravíme překlad abstraktu/anotace/resumé a klíčových slov,
 • připravíme Vám prezentaci k obhajobě v aplikaci Microsoft PowerPoint,
 • vytvoříme grafy a tabulky,
 • zkontrolujeme již naformátovanou práci,
 • přepíšeme ručně psané texty do elektronické podoby, včetně anglických textů,
 • vyhledáme Vám případnou shodu s jinými pracemi (kontrola plagiátů).

 

Co vše formátování zahrnuje?

Ve všech rychlostech zhotovení (Standard, Smart, Express i "Hoří") je pro nás samozřejmostí:

 • ​vygenerovat obsah, tedy osnovu práce,
 • očíslovat stránky až od určité strany,
 • nastavit vzhled stránky (okraje, záhlaví a zápatí),
 • nastavit správné řádkování a velikost písma,
 • nastavit víceúrovňové číslování nadpisů,
 • sjednotit nastavení písma, odstavců, řádkování i odrážek,
 • nastavit jednotný styl celé písemné práce,
 • upravit obrázky, tabulky a grafy včetně jejich popisků,
 • odstranění „vdov a sirotků“ v textu (tzn. osamocených řádků z konců stránek),
 • odsadit první řádek textu,
 • nastavit správné mezery před a za odstavcem, nadpisem apod.,
 • svázat nadpisy s příslušným textem,
 • upravit všechny titulní stránky práce (čestné prohlášení, poděkování apod.),
 • upravit poznámky pod čarou,
 • upravit přílohy,
 • vygenerovat seznam obrázků, tabulek a grafů,
 • vygenerovat seznam příloh,
 • zformátovanou a upravenou práci zaslat také ve formátu PDF,
 • včetně mnoha dalších úprav dle pokynů/směrnic či požadavků na formátování.

 

Co vše formátujete?

Nabízíme formátování písemné práce jako je bakalářská práce, diplomová práce, disertační práce, rigorózní práce, habilitační práce, absolventská práce, MBA práce, semestrální práce, ročníková práce, seminární práce, maturitní práce, postupová práce, případová studie, referát, esej a další písemné práce.

 

Co je normostrana?

Normostrana (NS) je standardizovaná strana textu o určitém počtu znaků včetně mezer. Tento rozsah je v délce 1 800 znaků (včetně symbolů a mezer), což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.

 

Jak zjistím počet normostran?

Microsoft Word 1997 – 2003

V otevřeném dokumentu vyberte záložku Nástroje a poté zvolte Počet slov. Zobrazí se tabulka, kde vyhledejte řádek Znaky včetně mezer. Tento počet vydělte 1 800 a získáte tak výsledný počet normostran.

Microsoft Word 2003 a výše

V otevřeném dokumentu vyberte záložku Revize. Po kliknutí na Počet slov vyhledejte řádek Znaky včetně mezer. Tento počet vydělte 1 800 a získáte tak výsledný počet normostran.

 

Kolik zaplatím za formátování a korektury jedné strany?

Cena za formátování a korektury jedné strany je různá v závislosti na dvou kritériích. Prvním kritériem je zvolená rychlost zhotovení. Nejnižší průměrná cena za jednu stranu je při zvolené rychlosti Standard. Při zvolení rychlejšího zpracování pak cena za jednu stranu úměrně roste. Druhým kritériem, které ovlivňuje průměrnou cenu za jednu stranu, je celkový počet normostran bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní, absolventské či jiné písemné práce.

Konečná cena je tedy stanovena dle počtu normostran písemné práce a zvolené rychlosti formátování, korektury a úpravy Vaší bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní, absolventské či jiné písemné práce.

Konečnou cenu za formátování, korekturu a úpravu Vaší bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní, absolventské či jiné písemné práce si můžete předem vypočítat pomocí tabulek, které jsou uvedeny v okně Ceník.

 

Co si mám představit pod pojmem korektura?

Korektura je činnost, jejímž smyslem je odhalení jazykových (pravopisných a gramatických), stylistických a typografických chyb v textu písemné práce. V rámci korektury je pro nás standardem:

 • Jazyková korektura – v rámci jazykové korektury se kontrolují a opravují pravopisné a gramatické chyby.
 • Stylistická korektura – v rámci stylistické korektury se kontroluje a opravuje správný slovosled a samostatná stylistika textu. Dobře stylizovaný text musí být čtivý a dobře srozumitelný.
 • Typografická korektura – je poslední korekturou, která se provádí zpravidla po té, co proběhne jazyková a stylistická korektura a zaměřuje se na typografickou stránku v textu písemné práce.

 

Co vše v rámci jazykové, stylistické a typografické korektury opravujete?

V rámci jazykové korektury zaměřujeme pozornost na kontrolu a opravu gramatických chyb, na kontrolu a opravu pravopisných chyb včetně kontroly a opravy překlepů. Kontrolujeme a opravujeme následující:

 • pravopisné a gramatické chyby, kdy se jedná např. o kontrolu a opravu pravopisných hrubek – i/y, s/z, mě/mně, n/nn, ě/je; chybně užité koncovky podstatných a přídavných jmen; chybné skloňování apod.
 • neopravené chyby, kdy se jedná např. o kontrolu a opravu překlepů, jednohláskových spojek a předložek, dělení slov, chybných automatických oprav textu MS Wordem apod.

V rámci stylistické korektury zaměřujeme pozornost na kontrolu a opravu stavby věty, větných celků, správného slovosledu (v případě potřeby je upravována volba a pořadí slov ve větě), nevhodných formulací, celkové návaznosti a soudržnosti textu. Jedná se tedy o kontrolu textu z hlediska stylistické správnosti, aby text byl čtivý a dobře srozumitelný. Důraz se klade na sjednocení nejednotně použitých jazykových prostředků v textu, rovněž jsou odstraněna nadbytečná slova.

V rámci typografické korektury zaměřujeme pozornost na typografickou stránku v textu písemné práce, jedná se např. o kontrolu a opravu tvarů vlastních a cizích jmen a adres, zkratek, číselných údajů (čas, data, procenta a měrné jednotky), uvozovek, pomlček, spojovníků a dalších znaků, na náležitý počet mezer apod.

 

Jak přesně vypočítám termín, kdy bude práce zhotovena, pokud využiji více vašich služeb?

U nás jsou jednotlivé termíny dodržovány podle vybrané varianty rychlosti zhotovení a nesčítají se. Tzn. budete-li například volit variantu Smart (se zhotovením do 4 dnů) pro formátování a úpravu včetně jazykové a stylistické korektury nebo včetně korektury a opravy bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690 či APA, lhůty se nesčítají. Termín, kdy bude Vaše bakalářská, diplomová, disertační, rigorózní, absolventská či jiná písemná práce zhotovena a nejpozději zaslána, se počítá od chvíle, kdy nám odsouhlasíte cenovou kalkulaci, tímto okamžíkem se na Vaší písemné práci začíná pracovat.

 

Jak to celé probíhá?

Svou objednávku vytvoříte na stránkách www.naformatuj.cz vložením potřebných dokumentů (písemnou práci určenou k úpravě, soubor se směrnicemi). Dále vyplníte název vysoké školy a fakulty, kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu), variantu rychlosti zhotovení, případně si vyberete další služby nebo upřesníte požadavky na úpravu písemné práce, vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami a zásadami zpracování osobních údajů a objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „odeslat“. Po přijetí objednávky Vám bude na e-mail zaslána rekapitulace Vaší objednávky, následně Vám bude zaslána cenová kalkulace k odsouhlasení. Na základě odsouhlasení cenové kalkulace Vám písemnou práci naformátujeme, upravíme a opravíme dle Vámi zvolené rychlosti zhotovení a hotovou práci zašleme zpět na Váš email (v souboru MS Word a PDF). Současně Vám bude zaslán i soubor se všemi revizemi, které byly v práci provedeny. Následně Vám budou zaslány podklady k platbě.

Konečnou cenu za formátování, korekturu a úpravu Vaší bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní, absolventské či jiné písemné práce si můžete předem vypočítat pomocí tabulek, které jsou uvedeny v okně Ceník.

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti - v oboru pracujeme už více než 10 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší vysoké školy.