Nejčastější dotazy


Jaké služby nabízíte?

Nabízíme komplexní rozsah služeb tak, aby Vám co nejvíce pomohl a poskytl jistotu, že Vaše písemná práce bude splňovat veškeré požadavky, a to nejen po formální stránce:

 • naformátujeme Vaši písemnou práci,
 • provedeme jazykovou (gramatickou), stylistickou a typografickou korekturu,
 • přeložíme abstrakt / anotaci / resumé a klíčová slova do anglického či německého jazyka,
 • připravíme Vám prezentaci k obhajobě v aplikaci MS PowerPoint,
 • k prezentaci k obhajobě Vám připravíme i její proslov,
 • připravíme Vám tezi k obhajobě,
 • v rámci dalších individuálních služeb např. jen vygenerujeme obsah apod.,
 • necháme vytisknout a svázat Vaši práci,
 • zašleme Vaši práci na kontrolu plagiátů,
 • převedeme Vaši práci do formátu PDF či PDF/A.

 

Co vše formátování zahrnuje?

Ve všech rychlostech zhotovení (Standard, Smart, Express i „Hoří“) je pro nás samozřejmostí:

 • ​vygenerovat obsah, tedy osnovu práce,
 • očíslovat stránky až od určité strany,
 • nastavit vzhled stránky (okraje, záhlaví a zápatí),
 • nastavit správné řádkování a velikost písma,
 • nastavit víceúrovňové číslování nadpisů,
 • sjednotit nastavení písma, odstavců, řádkování i odrážek,
 • zarovnání textu do bloku,
 • nastavit jednotný styl (jednotný formát) celé písemné práce,
 • upravit obrázky, tabulky a grafy včetně jejich popisků,
 • odstranění „vdov a sirotků“ v textu (tzn. osamocené řádky na konci či začátku stránek),
 • odsadit první řádek textu,
 • nastavení okrajů stránek,
 • odstranění dvojitých a vícečetných mezer mezi slovy,
 • odstranění „zbytečných“ pevných mezer mezi slovy,
 • odstranění jednopísmenných předložek a spojek na koncích řádků,
 • nastavit správné mezery před a za odstavcem, nadpisem apod.,
 • svázat nadpisy s příslušným textem,
 • upravit všechny titulní stránky práce (čestné prohlášení, poděkování apod.),
 • upravit seznam litetarury (jednotný formát – velikost písma, řádkování apod.),
 • upravit poznámky pod čarou do jednotného stylu (jednotný formát  velikost písma, řádkování apod.),
 • upravit přílohy,
 • vygenerovat seznam obrázků, tabulek a grafů,
 • vygenerovat seznam příloh,
 • zformátovanou a upravenou práci zaslat také ve formátu PDF či PDF/A,
 • včetně mnoha dalších úprav dle pokynů/směrnic či požadavků na formátování.

 

Co vše formátujete?

Nabízíme formátování absolventské práce, formátování bakalářské práce, formátování diplomové práce, formátování rigorózní práce, formátování disertační práce, formátování habilitační práce. Dále je pro nás samozřejmostí i formátování semestrální práce, formátování ročníkové práce, formátování seminární práce, formátování maturitní práce, formátování postupové práce, formátování případové studie, formátování referátu, formátování eseje a  formátování všech ostatních typů prací (např. včetně profesních programů MBA, BBA, DBA a LLM).

 

Co je normostrana?

Normostrana (NS) je standardizovaná strana textu o určitém počtu znaků včetně mezer. Tento rozsah je v délce 1 800 znaků (včetně symbolů a mezer), což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.

 

Co je strana?

Stranou se rozumí „jedna fyzická strana“ textu.

 

Jaký je rozdíl mezi normostranou a stranou?

Normostrana je tzv. standardizovaná strana, tj. množství textu v délce 1 800 znaků (včetně symbolů a mezer), kdežto strana je skutečná (fyzická) tisková stránka.

 

Jak zjistím počet normostran?

Microsoft Word 1997 – 2003

V otevřeném dokumentu vyberte záložku Nástroje a poté zvolte Počet slov. Zobrazí se tabulka, kde vyhledejte řádek Znaky včetně mezer. Tento počet vydělte 1 800 a získáte tak výsledný počet normostran.

Microsoft Word 2003 a výše

V otevřeném dokumentu vyberte záložku Revize. Po kliknutí na Počet slov vyhledejte řádek Znaky včetně mezer. Tento počet vydělte 1 800 a získáte tak výsledný počet normostran.

 

Kolik zaplatím za korekturu jedné strany?

Cena za korekturu jedné strany je různá v závislosti na dvou kritériích. Prvním kritériem je zvolená rychlost zhotovení. Nejnižší průměrná cena za jednu stranu je při zvolené rychlosti Standard. Při zvolení rychlejšího zpracování pak cena za jednu stranu úměrně roste. Druhým kritériem, které ovlivňuje průměrnou cenu za jednu stranu, je celkový počet normostran písemné práce.

Konečná cena je tedy stanovena dle celkového počtu normostran písemné práce a zvolené rychlosti korektury Vaší písemné práce.

Konečnou cenu za korekturu Vaší absolventské, bakalářské, diplomové, rigorózní, disertační či jiné písemné práce si můžete předem vypočítat pomocí tabulek, které jsou uvedeny v okně Ceník.

 

Kolik zaplatím za formátování jedné strany?

Cena za formátování jedné strany je různá v závislosti na dvou kritériích. Prvním kritériem je zvolená rychlost zhotovení. Nejnižší průměrná cena za jednu stranu je při zvolené rychlosti Standard. Při zvolení rychlejšího zpracování pak cena za jednu stranu úměrně roste. Druhým kritériem, které ovlivňuje průměrnou cenu za jednu stranu, je celkový počet fyzických stran písemné práce.

Konečná cena je tedy stanovena dle celkového počtu fyzických stran písemné práce a zvolené rychlosti formátování písemné práce.

Konečnou cenu za formátování Vaší absolventské, bakalářské, diplomové, rigorózní, disertační či jiné písemné práce si můžete předem vypočítat pomocí tabulek, které jsou uvedeny v okně Ceník

 

Co si mám představit pod pojmem korektura?

Korektura je činnost, jejímž smyslem je odhalení jazykových (pravopisných a gramatických), stylistických a typografických chyb v textu písemné práce. V rámci korektury je pro nás standardem:

 • Jazyková korektura – v rámci jazykové (gramatické) korektury se kontrolují a opravují pravopisné a gramatické chyby.
 • Stylistická korektura – v rámci stylistické korektury se kontroluje a opravuje správný slovosled a samotná stylistika textu. Dobře stylizovaný text musí být čtivý a dobře srozumitelný.
 • Typografická korektura – je poslední korekturou, která se provádí zpravidla po té, co proběhne jazyková a stylistická korektura a zaměřuje se na typografickou stránku v textu písemné práce.

 

Co vše v rámci jazykové, stylistické a typografické korektury opravujete?

V rámci jazykové (gramatické) korektury zaměřujeme pozornost na kontrolu a opravu gramatických chyb, na kontrolu a opravu pravopisných chyb včetně kontroly a opravy překlepů. Kontrolujeme a opravujeme následující:

 • Pravopisné a gramatické chyby, kdy se jedná např. o kontrolu a opravu pravopisných hrubek – i/y, s/z, mě/mně, n/nn, ě/je; chybně užité koncovky podstatných a přídavných jmen; chybné skloňování apod.
 • Neopravené chyby, kdy se jedná např. o kontrolu a opravu překlepů, jednohláskových spojek a předložek, dělení slov, chybných automatických oprav textu MS Wordem apod.

V rámci stylistické korektury zaměřujeme pozornost na kontrolu a opravu stavby věty, větných celků, správného slovosledu (v případě potřeby je upravována volba a pořadí slov ve větě), nevhodných formulací, celkové návaznosti a soudržnosti textu. Jedná se tedy o kontrolu textu z hlediska stylistické správnosti, aby text byl čtivý a dobře srozumitelný. Důraz se klade na sjednocení nejednotně použitých jazykových prostředků v textu, rovněž jsou odstraněna nadbytečná slova.

V rámci typografické korektury zaměřujeme pozornost na typografickou stránku v textu písemné práce, jedná se např. o kontrolu a opravu tvarů vlastních a cizích jmen a adres, zkratek, číselných údajů (čas, data, procenta a měrné jednotky), uvozovek, pomlček, spojovníků a dalších znaků, náležitého počtu mezer apod.

 

Jak přesně vypočítám termín, kdy bude práce zhotovena, pokud využiji více vašich služeb?

U nás jsou jednotlivé termíny dodržovány podle vybrané varianty rychlosti zhotovení a nesčítají se. Tzn. budete-li například volit variantu Smart (se zhotovením do 4 dnů) pro formátování a úpravu včetně jazykové a stylistické korektury, lhůty se nesčítají. Termín, kdy bude Vaše absolventská, bakalářská, diplomová, rigorózní, disertační či jiná písemná práce zhotovena a nejpozději zaslána, se počítá od chvíle, kdy nám odsouhlasíte cenovou kalkulaci, tímto okamžikem se na Vaší písemné práci začíná pracovat.

 

Co si mám představit pod pojmem teze bakalářské/diplomové práce?

Teze bakalářské/diplomové práce je její stručné shrnutí. Teze je určena především členům státnicové komise, kteří se díky ní rychle seznámí s obsahem práce. Celkem by měla mít maximálně 5–6 stran.

Teze by měla vždy obsahovat titulní stránku, abstrakt a klíčová slova, úvod/východiska práce, cíl a metodiku, výsledky a diskuzi, závěr a seznam použitých zdrojů – všechno ve zkrácených verzích, stručně a věcně. Platí tady, že méně je více. Autor by se měl soustředit na to, aby co nejsrozumitelnějším způsobem dokázal přesvědčit komisi hned na začátku, že ví, o čem píše, a má v dané problematice naprosto jasno.

 

Co si mám představit pod pojmem citace, bibliografická citace a seznam literatury

 • Citace – Jedná se o odkaz na citaci (resp. citovaný zdroj) v textu práce, pomocí kterého je čtenář schopen citovaný zdroj v seznamu literatury identifikovat. Podobu citací v textu práce stanovuje použitá citační norma (např. ISO 690, APA apod.).
 • Bibliografická citace – Jedná se o označení pro údaje o citovaném zdroji jako například: autor, název, rok publikace, počet stran apod. Podobu bibliografické citace stanovuje použitá citační norma (např. ISO 690, APA apod.).
 • Seznam literatury – Jedná se o seznam bibliografických citací, jejichž řazení stanovuje použitá citační norma (např. ISO 690, APA apod.).

 

Jak to celé probíhá?

Svou objednávku vytvoříte na stránkách www.naformatuj.cz vložením potřebných dokumentů (písemnou práci určenou k úpravě, soubor se směrnicemi). Dále vyplníte název vysoké školy a fakulty, kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu), variantu rychlosti zhotovení, případně si vyberete další služby nebo upřesníte požadavky na úpravu písemné práce, vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami a zásadami zpracování osobních údajů a objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „odeslat“. Po přijetí objednávky Vám bude na e-mail zaslána rekapitulace Vaší objednávky, následně Vám bude zaslána cenová kalkulace k odsouhlasení. Na základě odsouhlasení cenové kalkulace Vám písemnou práci naformátujeme, upravíme a opravíme dle Vámi zvolené rychlosti zhotovení a hotovou práci zašleme zpět na Váš e-mail (v souboru MS Word a PDF či PDF/A). Současně Vám bude zaslán i soubor se všemi revizemi, které byly v práci provedeny. Následně Vám budou zaslány podklady k platbě.

Konečnou cenu za formátování a korektury Vaší absolventské, bakalářské, diplomové, rigorózní, disertační či jiné písemné práce si můžete předem vypočítat pomocí tabulek, které jsou uvedeny v okně Ceník.

 

Jak to probíhá, když si vyberu formátování, korekturu, tisk a vazbu práce?

Po přijetí objednávky Vám bude na e-mail zaslána její rekapitulace a následně Vám bude odeslána k odsouhlasení cenová kalkulace. Poté, pokud tedy s nabídkou souhlasíte, Vám písemnou práci naformátujeme, upravíme a opravíme dle Vámi zvoleného požadavku na rychlost zhotovení. Po korektuře a formátování Vám odešleme práci k finální kontrole před tiskem, po jejímž schválení bude Vaše práce práce vytisknuta, svázána, vypálena na CD a odeslána na Vámi požadovanou adresu.

Budete-li například volit variantu Smart (zhotovení do 4 dnů) pro formátování a úpravu včetně jazykové, stylistické a typografické korektury, lhůty se nesčítají. Doba tisku a vazby se připočítává, takže po schválení finální podoby Vaší práce je třeba počítat s 3–4 dny pro tisk, vazbu a odeslání. Tzn., že Vaši upravenou, opravenou a vytištěnou práci zašleme nejpozději do 7–8 dnů (při zvolené variantě Smart) od odsouhlasení cenové kalkulace.

 

Mohu si vybrat pouze tisk a vazbu práce (bez formátování a korektur)?

Ano, můžete. Stačí zaslat Vaší práci ve formátu PDF, vybrat si barvu desek a písma a ostatní nechat na nás. Vaši práci necháme u kolegy v tiskárně vytisknout, svázat, vypálit na CD a nejpozději do 3–4 dnů je práce odeslána na Vámi zaslanou adresu.

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti – v oboru pracujeme už více než 13 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší školy.