Základní pravidla pro vytváření bibliografických citací dle normy ČSN ISO 690


Základní pravidla pro vytváření bibliografických citací, resp. seznamu použité literatury a zdrojů jsou dle ČSN ISO 690 následující:

1. Bibliografická citace by měla jednoznačně identifikovat citovaný zdroj.

2. Údaje pro bibliografickou citaci jsou přebírány z citovaného zdroje.

3. Předně jsou přebírány údaje z titulního listu (nebo úvodní obrazovky, webové stránky), dalším zdrojem informací je pak v následujícím pořadí rub titulní strany, hlavička stránky, obálka, obal, doprovodné materiály (např. leták, manuál). Pokud se některý údaj objevuje ve zdroji v různých formách, použije se forma objevující se na význačném místě.

4. Pořadí údajů je přesně stanoveno normou.

5. Bibliografická citace by měla být co nejpřesnější. Nelze vynechávat povinné údaje, pokud jsou ve zdroji dostupné. Doporučuje se také uvádět nepovinné údaje, jsou-li pro identifikaci citovaného zdroje důležité.

6. Pokud některý údaj chybí, vynechává se a pokračuje se následujícím. V některých případech lze údaj dohledat v jiných zdrojích, nebo ho lze nahradit zástupnou formulací.

7. V případě, že je některý z údajů přebírán z jiného zdroje, uvádí se v hranaté závorce. Jestliže je přebíráno více údajů za sebou, sloučí se do jedné závorky. Do hranaté závorky se umísťují také opravy.

8. Údaje se zapisují v jazyce, ve kterém jsou uvedeny v citovaném zdroji. V jazyce tvorby bibliografické citace se uvádí pouze fyzický popis knihy (rozsah stran), poznámky a doplňky v kulatých závorkách a údaje z jiných zdrojů v hranatých závorkách. Výjimku tvoří bod 9.

9. Jakýkoliv prvek, který není v latinském písmu, se transliteruje (např. cyrilika) nebo transkribuje (např. čínské znaky). Tzn. že jiné než latinské písmo se převede do latinského.

10. Podoba bibliografických citací musí být jednotná v celé písemné práci (jednotný styl, formát i interpunkce).

 

Zdroj: BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. 2. 9. 2011 [cit. 2022-09-15]. Dostupné z: https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti – v oboru pracujeme už více než 13 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší školy.