Jak napsat úvod bakalářské/diplomové práce


Začínáte s psaním své bakalářské/diplomové práce? Předpokládejme, že už máte vybrané téma, jste domluvení se svým vedoucím práce, shromáždili jste si veškerou dostupnou literaturu ke svému tématu a již máte představu o tom, jak téma uchopíte, neboli o čem a jak vlastně budete psát. To vše znamená, že jste své bakalářské/diplomové práci již věnovali spoustu času. A právě teď jste se přinutili zasednout k „prázdnému listu“ s odhodláním začít konečně psát vlastní text práce.

Velmi častou otázkou však bývá, kdy se má skutečně úvod začít psát? Jestli psát úvod hned na začátku, nebo až na konci psaní bakalářské/diplomové práce? Lze říci, že možné je vše a žádná z těchto variant není špatná. Záleží pouze na Vašich preferencích, zkušenostech a pocitech. Jelikož lze úvod považovat za hlavní rámec práce, je možné ho napsat ze všeho nejdříve. Je to logický krok, jelikož Vám to usnadní následný směr a další postup při psaní Vaší práce.

Možná se domníváte, že úvod budete mít rychle hotový. Doporučujeme Vám však věnovat úvodu bakalářské/diplomové práce dostatečnou pozornost a čas, neboť úvod, ale i závěr bývají právě ty kapitoly, které si přečte Váš oponent jako první. Stejně tak kterýkoliv čtenář Vaší práce si jako první nalistuje a přečte právě úvod.

Náš tip: Úvod za Vás nenapíšeme, avšak můžeme Vám pomoci a naformátovat celou bakalářskou/diplomovou práci za Vás.

Pokud nevíte, jak napsat kvalitní úvod, nabízíme Vám několik následujících tipů:

1. Úvod a zadání práce

Úvod může vycházet ze zadání bakalářské/diplomové práce, ve kterém formulujete svou představu o Vámi vybraném tématu a způsobu jeho řešení. Při sestavování zadání zpravidla bývá nápomocen Váš vedoucí práce a napomáhá Vám stanovit jednotlivé body osnovy, které budou ve Vaší práci dále rozvíjeny. V zadání je zpravidla potřeba i formulovat cíl práce. Jinými slovy, zadání práce tak může být ideálním podkladem pro vytvoření samotného úvodu.

2. Úvod a jeho místo v práci

Úvod bakalářské/diplomové práce je vždy za obsahem práce. Úvod se zpravidla nečísluje a většinou bývá první „viditelnou“ číslovanou stranou, např. může začít od čísla 6 (titulní strany jako čestné prohlášení, poděkování apod. mají číslování skryté, jedná se o tzv. neviditelné číslování stránek, ale přitom se tyto stránky započítávají) (viz následující obrázek).

3. Úvod a jeho formální úprava

Úvod bakalářské/diplomové práce je čistý text v rozsahu maximálně dvě normostrany. V úvodu zatím nepoužíváme příliš odbornou terminologii, píšeme obecně, takovým způsobem, aby i laikovi bylo jasné, o čem práce bude. Odborná část bakalářské/diplomové práce přijde teprve později. Používáme však vždy spisovný jazyk. Měli byste se však vyvarovat citací, ať už doslovných, resp. přímých nebo nepřímých. Úvod by dále neměl být rozčleněn do žádných podkapitol, nepoužívají se žádné další podnadpisy, pouze se logicky dělí do odstavců, jinými slovy by úvod měl tvořit pouze „čistý“ text. Od úvodu je už nutné uvádět „viditelné“ číslování stran.

4. Úvod a jeho obsah

V úvodu popíšete stručným, jasným a výstižným způsobem, čeho se Vaše bakalářská/diplomová práce týká. Co všechno by se mělo v úvodu objevit?

- Uvedete, jaké jste si vybrali téma, a nastíníte, jaký je současný stav bádání.

- Seznámíte čtenáře s tím, jaké jsou cíle Vaší bakalářské/diplomové práce, uvedete výzkumné otázky, případně jaké hypotézy se budete snažit potvrdit, a uvedete metody, které budete používat.

- Nedílnou součástí úvodu je také popis Vaší motivace čili důvod, proč jste si vybrali zrovna toto téma.

- Některé vysoké školy/univerzity požadují, aby součástí úvodu byl popis struktury práce. To znamená stručně popsat, kolik bude práce obsahovat kapitol a čím se jednotlivé kapitoly budou zabývat. Ale i v případě, že to škola nepožaduje, není od věci strukturu uvést. Jednak to pomůže Vám při psaní dalšího textu (budete vědět, čeho se držet, a nestane se tak, aby vám práce utekla úplně jinam, než jste zamýšleli), jednak bude práce od prvních stránek působit promyšleně a organizovaně. Ovšem i zde platí psát zatím jen obecně a s celkovým nadhledem. Všechny konkrétní údaje si nechejte až na teoretickou a praktickou část.

- Zmiňte i zdroje, ze kterých jste čerpali, a zdůvodněte je.

5. Úvod a popis motivace výběru daného tématu

I když se to zdá jednoduché, může se vysvětlení Vaší motivace ukázat jako tvrdý oříšek. Rozhodně totiž nestačí napsat: „Téma jsem si vybral, protože mě baví a připadalo mi zajímavé.“ Stejně tak nemůžete napsat: „Budu psát o Pardubicích, protože tam bydlím.“ Výběr tématu by měl být zmíněn spíše neosobně a podmíněn aktuální situací. Adekvátní by pak bylo: „Ve své práci se budu věnovat ekonomické situaci Pardubicka, kde se dlouhodobě řeší „ten a ten“ problém. Mým cílem je najít možná řešení, která dlouhodobě přispějí k udržitelnému rozvoji regionu.“

6. Úvod a co do něj nepatří

Úvod má být pouze naznačením skutečného obsahu práce. Nepatří sem tedy žádné konkrétní výsledky Vašeho zkoumání. Neuvádějte věty začínající například: „Zjistil(a) jsem, že ... .“ Na všechna zjištění bude dost prostoru v následujících částech práce. Obrázky, grafy nebo tabulky by se v úvodu neměly vyskytovat vůbec. Neuvádějte ani citace, ať už doslovné, resp. přímé nebo nepřímé.

Správně napsaný úvod Vám nejenže poslouží při další práci, ale do velké míry rozhodne o tom, s jakým očekáváním začne oponent Vaši bakalářskou/diplomovou práci číst. Nepodceňujte tedy jeho zpracování.

Další ukázka, jak může vypadat úvod:

 

bakalářská práce – diplomová práce – návod – úvod práce

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti – v oboru pracujeme už více než 13 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší školy.