Co vše nabízíme


Formátování písemných prací

Provádíme komplexní formátování abvolventských bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních či jiných písemných prací dle metodických pokynů, resp. směrnice dané vysoké školy s požadavky na formální úpravu.

Ve všech rychlostech zhotovení je pro nás samozřejmostí:

 • ​vygenerovat obsah, tedy osnovu práce,
 • očíslovat stránky až od určité strany,
 • nastavit vzhled stránky (okraje, záhlaví a zápatí),
 • nastavit správné řádkování a velikost písma,
 • nastavit víceúrovňové číslování nadpisů,
 • sjednotit nastavení písma, odstavců, řádkování i odrážek,
 • zarovnání textu do bloku,
 • nastavit jednotný styl (jednotný formát) celé písemné práce,
 • upravit obrázky, tabulky a grafy včetně jejich popisků,
 • odstranění „vdov a sirotků“ v textu (tzn. osamocené řádky na konci či začátku stránek),
 • odsadit první řádek textu,
 • nastavení okrajů stránek,
 • odstranění dvojitých a vícečetných mezer mezi slovy,
 • odstranění „zbytečných“ pevných mezer mezi slovy,
 • odstranění jednopísmenných předložek a spojek na koncích řádků,
 • nastavit správné mezery před a za odstavcem, nadpisem apod.,
 • svázat nadpisy s příslušným textem,
 • upravit všechny titulní stránky práce (čestné prohlášení, poděkování apod.),
 • upravit seznam litetarury (jednotný formát – velikost písma, řádkování apod.),
 • upravit poznámky pod čarou do jednotného stylu (jednotný formát – velikost písma, řádkování apod.),
 • upravit přílohy,
 • vygenerovat seznam obrázků, tabulek a grafů,
 • vygenerovat seznam příloh,
 • zformátovanou a upravenou práci zaslat také ve formátu PDF či PDF/A,
 • včetně mnoha dalších úprav dle pokynů/směrnic či požadavků na formátování.

Formátování písemných prací provádíme formou sledování změn v MS Wordu (pomocí funkce Revize – Sledovat změny), a tudíž uvidíte veškeré provedené změny. Po naformátování obdržíte svou práci zpět v MS Wordu, ale i v PDF či PDF/A. Současně Vám bude zaslán i soubor se všemi revizemi, které byly v práci provedeny.

 

Jazyková, stylistická a typografická korektura

Provádíme komplexní jazykovou (gramatickou), stylistickou a typografickou korekturu absolventských, bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních či jiných písemných prací.

V rámci jazykové (gramatické) korektury zaměřujeme pozornost na kontrolu a opravu gramatických chyb, na kontrolu a opravu pravopisných chyb včetně kontroly a opravy překlepů. 

V rámci stylistické korektury zaměřujeme pozornost na kontrolu a opravu stavby věty, větných celků, správného slovosledu (v případě potřeby je upravována volba a pořadí slov ve větě), nevhodných formulací, celkové návaznosti a soudržnosti textu. Jedná se tedy o kontrolu textu z hlediska stylistické správnosti, aby text byl čtivý a dobře srozumitelný. Důraz se klade na sjednocení nejednotně použitých jazykových prostředků v textu, rovněž jsou odstraněna nadbytečná slova. 

V rámci typografické korektury zaměřujeme pozornost na typografickou stránku v textu písemné práce, jedná se např. o kontrolu a opravu tvarů vlastních a cizích jmen a adres, zkratek, číselných údajů (čas, data, procenta a měrné jednotky), uvozovek, pomlček, spojovníků a dalších znaků, o náležitý počet mezer apod.

Jazyková, stylistická a typografická korektura pro nás samozřejmě zahrnuje také:

 • odstranění dvojitých a vícečetných mezer mezi slovy,
 • odstranění „zbytečných“ pevných mezer mezi slovy.

Pokud během kontroly a opravy gramatiky v textu Vaší písemné práce narazíme na nějaké nejasnosti či nevhodné formulace, budeme Vás kontaktovat a společně je pak doladíme a opravíme.

Jazykovou, stylistickou a typografickou korekturu provádíme formou sledování změn v MS Wordu (pomocí funkce Revize – Sledovat změny), a tudíž uvidíte veškeré provedené změny. Po korektuře obdržíte svou práci zpět v MS Wordu, ale i v PDF či PDF/A. Současně Vám bude zaslán i soubor se všemi revizemi, které byly v práci provedeny.

 

Překlad abstraktu / anotace / resumé / souhrnu a klíčových slov

Součástí většiny závěrečných písemných prací je i cizojazyčná verze abstraktu / anotace / resumé / souhrnu a klíčových slov. Přeložíme Vám abstrakt / anotaci / resumé / souhrn i klíčová slova do anglického, případně i do německého jazyka.

 

Zpracování prezentace k obhajobě

Součástí obhajoby absolventské, bakalářské, diplomové či jiné písemné práce je i její prezentace. Pokud Vám její vypracování, stylizace či grafické zpracování dělá problémy, rádi ji vytvoříme za Vás, a to v MS PowerPointu. Tato služba se netýká pouze závěrečných písemných prací. Můžeme Vám samozřejmě připravit prezentaci i pro Vaše seminární, semestrální a ročníkové práce.

 

Zpracování proslovu k prezentaci

Součástí obhajoby absolventské, bakalářské, diplomové či jiné písemné práce je povětšinou i „proslov“ k připravené prezentaci. Pokud Vám jeho tvorba a stylizace činí potíže, rádi Vám jej vytvoříme. Proslov je komentář k jednotlivým slidům prezentace obhajoby Vaší písemné práce a mělo by v něm být zahrnuto vše zásadní, co potřebujete sdělit komisi. Při přípravě proslovu nevycházíme pouze z jednotlivých slidů, ale pracujeme s celou prací tak, aby komentáře k prezentaci byly profesionální, dávaly smysl a byly autentické.

 

Zpracování teze k obhajobě

Součástí obhajoby absolventské, bakalářské, diplomové či jiné písemné práce může být i zpracovaná teze. Pokud Vám její vypracování a stylizace dělá problém, rádi Vám tezi k obhajobě připravíme.

 

Zpracování abstraktu / anotace / resumé / souhrnu a klíčových slov

Abstrakt / anotace / resumé / souhrn a klíčová slova jsou důležitou součástí všech písemných prací, neboť slouží k prezentaci obsahu a usnadňují vyhledávání relevantních informací. V případě, že máte problémy s jejich formulací a stylizací, rádi je pro Vás připravíme.

Abstrakt: Vytvoříme abstrakt, který poskytne kompaktní přehled tématu, metodologie, výsledků a závěrů písemné práce. Bývá delší než anotace, jelikož obsahuje více detailů o písemné práci.

Anotace: Zpracujeme anotaci, která shrnuje hlavní téma a obsah písemné práce. Bývá krátká a stručná s důrazem na základní informace, avšak neuvádí konkrétní cíle, metodologii a výsledky. Slouží k rychlému pochopení obsahu práce.

Resumé: Napíšeme resumé zdůrazňující hlavní body a doporučení písemné práce. Je přehledem nejdůležitějších zjištění a závěrů, má obvykle střední délku a slouží k rychlému pochopení obsahu a důležitých aspektů písemné práce.

Souhrn: Zpracujeme souhrn, který shrnuje celkový obsah a klíčové informace písemné práce s důrazem na poskytnutí rychlého přehledu o jeho obsahu. Může být nejdelší z těchto souhrnných textů a často zahrnuje více detailů o každém hlavním bodu dokumentu.

Klíčová slova: Vybereme relevantní klíčová slova, která nejlépe charakterizují obsah písemné práce a usnadňují její identifikaci a vyhledávání v databázích.

 

Doplnění dalšího textu do úvodu a závěru

Jako součást našich služeb nabízíme rovněž možnost doplnění dalšího textu do úvodu a závěru. Doplňující texty do úvodu a závěru zhotovíme tak, aby jasně shrnuly obsah textu a zdůraznily jeho klíčové body. Délka doplňujícího textu se může pohybovat od několika vět až po několik odstavců v závislosti na délce a komplexnosti textu Vaší písemné práce.

 

Přeformulování textu k minimalizaci shod

Při přeformulování textu je naším cílem zachovat původní myšlenku a autentičnost autora písemné práce, zároveň však minimalizujeme shody s jinými texty. Využíváme různé techniky, jako jsou parafrázování, přeuspořádání vět, přidání nových prvků nebo vyškrtnutí zbytečných pasáží. Tyto úpravy přispívají k minimalizaci shody, originalitě a jedinečnosti textu, a přitom stále reflektují původní myšlenky a autentičnost autora. Pokud máte problém s přeformulováním textu, rádi Vám s tím pomůžeme.

 

Další individuální služby

Nabízíme nejen komplexní formátování písemných prací, ale i další individuální služby.

V případě, že máte svou práci naformátovanou, avšak si nevíte rady např. s vygenerováním obsahu práce, vygenerováním seznamu obrázků, tabulek a grafů, vygenerováním seznamu příloh apod., můžete využít těchto služeb.

Jedná se především o:

 • vytvoření (vygenerování) obsahu práce,
 • vytvoření víceúrovňového číslování nadpisů,
 • vytvoření (vygenerování) seznamu obrázků, tabulek a grafů,
 • vytvoření (vygenerování) seznamu příloh,
 • nastavení číslování stránek od určité strany,
 • nastavení okrajů stránek,
 • včetně mnoha dalších úprav dle individuálních požadavků na formátování.

​V rámci individuálních služeb dále nabízíme kontrolu a opravu seznamu literatury dle normy ISO 690 či APA.

Během kontroly a opravy seznamu literatury pozornost zaměřujeme na kontrolu a opravu správného tvaru uváděných bibliografických citací, resp. seznamu použité literatury a dalších použitých zdrojů (články v časopise, internetové zdroje, zákony či vyhlášky apod.) dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA.

Do poznámky v objednávce pak stačí uvést, o kterou individuální službu máte zájem.

I tyto další individuální služby provádíme formou sledování změn v MS Wordu (pomocí funkce Revize – Sledovat změny), a tudíž uvidíte veškeré provedené změny. Po individuálních úpravách a opravách obdržíte svou práci zpět v MS Wordu, ale i v PDF či PDF/A. Současně Vám bude zaslán i soubor se všemi revizemi, které byly v práci provedeny.

 

Zpracování seznamu použitých zkratek (ZDARMA)

Nabízíme i zpracování seznamu použitých zkratek, což je přehled, který obsahuje zkratky používané v textu písemné práce spolu s jejich odpovídajícími významy nebo definicemi. Tento seznam usnadňuje čtenářům orientaci v textu a umožňuje jim rychlé nalezení významu zkratek, s nimiž se v textu setkají. Rádi Vám tento seznam zpracujeme.

 

Kontrola plagiátů (ZDARMA)

U nás si také můžete nechat zkontrolovat případnou shodu s jinými pracemi či s dalšími dostupnými zdroji na internetu. Všechny práce k vyhledávání podobností (kontroly plagiátů) zasíláme na server Odevzdej.cz. Odevzdej.cz porovná Váš dokument vůči společné databázi všech dokumentů vložených do uložišť závěrečných prací (Theses.cz, Repozitar.cz) a vůči dalším dostupným zdrojům na internetu. Jakmile bude kontrola zhotovena, bude Vám z Odevzdej.cz na Váš e-mail zaslán přehled nalezených podobností. Výsledek kontroly plagiátů (přehled nalezených podobností) bývá doručen zpravidla do 24 hodin.

Server Odevzdej.cz (2022) k vyhledávání podobností (kontroly plagiátů) uvádí následující: „Procento nalezených podobností neurčuje, zda je práce plagiátem, či nikoliv, pouze upozorňuje na určité podezření. Každou práci je nutné posoudit individuálně, zkontrolovat práci nebo správnost citací vždy člověkem, a to odborným pracovníkem v oboru. Podstatné může být zejména to, co konkrétně sděluje nalezená podobná pasáž textu: jestli jde o korektně citovaný převzatý text v přehledové části textu, anebo naopak jestli se jedná o stěžejní část práce, kterou autor prohlašuje za svůj hlavní přínos.“

 

Převod dokumentu do PDF či PDF/A (ZDARMA)

Nabízíme i převod Vaší absolventské, bakalářské, diplomové, rigorózní, disertační či jiné písemné práce do souboru PDF či PDF/A.

 

Tisk a vazba práce

Tisk a vazba bakalářské, diplomové, disertační či jiné písemné práce nepochybně patří k finálním krokům po naformátování a korektuře. Nabízíme Vám černobílý i barevný tisk a různé druhy vazby. Desky jsou vyráběny v několika barevných kombinacích a je použita taková technologie vazby, která umožňuje případnou pozdější výměnu listů. Je možno vybrat si z několika barev desek (černá, šedá, bordó, modrá, zelená) i písma (stříbrná, zlatá). Vyberte si barvu desek a písma, ostatní nechte na nás.

Vaši práci necháme u kolegy v tiskárně vytisknout, svázat, vypálit na CD a nejpozději do 3–4 dnů je práce odeslána na Vámi uvedenou adresu.

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti – v oboru pracujeme už více než 13 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší školy.