Co vše nabízíme


Formátování písemných prací

Provádíme komplexní formátování bakalářských, diplomových, disertačních, rigorózních, absolventských či jiných písemných prací dle metodických pokynů, resp. směrnice dané vysoké školy s požadavky na formální úpravu.

U nás si stačí vybrat variantu rychlosti zhotovení formátování, zaslat text práce v MS Wordu a metodické pokyny, resp. směrnici s požadavky na formální úpravu písemné práce. Následně Vaši bakalářskou, diplomovou, disertační, rigorózní, absolventskou či jinou práci naformátujeme za Vás. 

Formátování písemných prací provádíme formou sledování změn v MS Wordu (pomocí funkce Revize - Sledovat změny), a tudíž uvidíte veškeré provedené změny a úpravy ve Vaší bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní, absolventské či jiné práci.

Po naformátování obdržíte svou finálně upravenou práci v souboru MS Wordu, ale i v souboru PDF, který bude připraven pro tisk Vaší bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní, absolventské či jiné písemné práce. Současně Vám bude zaslán i soubor se všemi revizemi, které byly v práci provedeny.

 

Následující služby lze ve všech rychlostech zhotovení objednat společně s formátováním Vaší bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní, absolventské či jiné písemné práce, ale i samostatně.

 

Jazyková, stylistická a typografická korektura

Provádíme komplexní jazykovou, stylistickou a typografickou korekturu bakalářských, diplomových, disertačních, rigorózních, absolventských či jiných písemných prací.

V rámci jazykové korektury zaměřujeme pozornost na kontrolu a opravu gramatických chyb, na kontrolu a opravu pravopisných chyb včetně kontroly a opravy překlepů. 

V rámci stylistické korektury zaměřujeme pozornost na kontrolu a opravu stavby věty, větných celků, správného slovosledu (v případě potřeby je upravována volba a pořadí slov ve větě), nevhodných formulací, celkové návaznosti a soudržnosti textu. Jedná se tedy o kontrolu textu z hlediska stylistické správnosti, aby text byl čtivý a dobře srozumitelný. Důraz se klade na sjednocení nejednotně použitých jazykových prostředků v textu, rovněž jsou odstraněna nadbytečná slova. 

V rámci typografické korektury zaměřujeme pozornost na typografickou stránku v textu písemné práce, jedná se např. o kontrolu a opravu tvarů vlastních a cizích jmen a adres, zkratek, číselných údajů (čas, data, procenta a měrné jednotky), uvozovek, pomlček, spojovníků a dalších znaků, na náležitý počet mezer apod. 

Pokud během kontroly a opravy gramatiky v textu Vaší písemné práce narazíme na nějaké nejasnosti či nevhodné formulace, budeme Vás kontaktovat a společně pak tyto nejasnosti či nevhodné formulace doladíme a opravíme.

Jazykovou, stylistickou a typografickou korekturu závěrečných prací provádíme formou sledování změn v MS Wordu (pomocí funkce Revize - Sledovat změny), a tudíž uvidíte veškeré provedené změny a úpravy ve Vaší bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní, absolventské či jiné písemné práci.

 

Korektura citací v textu práce dle norem ČSN ISO 690, APA

Pozornost zaměřujeme na kontrolu a opravu správného tvaru všech citací, které jsou uváděny v textu závěrečné práce, a které by měly odpovídat citační normě dle ČSN ISO 690 nebo dle APA.

Korekturu citací v textu práce dle norem ČSN ISO 690, APA provádíme formou sledování změn v MS Wordu (pomocí funkce Revize - Sledovat změny), a tudíž uvidíte veškeré provedené změny a úpravy ve Vaší bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní, absolventské či jiné písemné práci.

 

Korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690, APA

V závěru písemné práce zaměřujeme pozornost na kontrolu a opravu správného tvaru uváděných bibliografických citací – seznamu použitých zdrojů, resp. použité literatury a dalších použitých zdrojů (články v časopise, internetové zdroje, zákony či vyhlášky apod.) dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA.

Korekturu bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690, APA provádíme formou sledování změn v MS Wordu (pomocí funkce Revize - Sledovat změny), a tudíž uvidíte veškeré provedené změny a úpravy ve Vaší bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní, absolventské či jiné písemné práci.

 

Překlad abstraktu/anotace/resumé a klíčových slov

Součástí většiny závěrečných písemných prací je i cizojazyčná verze abstraktu/anotace/resumé a klíčových slov. Přeložíme Vám abstrakt/anotaci/resumé i klíčová slova do anglického, případně i do německého jazyka.

 

Zpracování prezentace k obhajobě

Součástí obhajoby bakalářské, diplomové, absolventské či jiné písemné práce je i její prezentace. Pokud Vám její vypracování, stylizace či grafické zpracování dělá problém, rádi Vám prezentaci připravíme v MS PowerPoint. Můžeme pro Vás vytvořit prezentaci i pro seminární, semestrální a ročníkové práce.

 

Tvorba grafů a tabulek

Výstupy z například dotazníkového šetření  je potřeba zpracovat a vyhodnotit a následně tyto výstupy zpracovat do grafů či tabulek (možné je i obojí současně). Na základě dodaných podkladů Vám následně vytvoříme grafy či tabulky, které Vám můžeme rovnou vložit i do Vaší písemné práce.

 

Kontrola naformátované práce

Pokud si nejste jisti, zda máte správně zformátovanou Vaši práci dle metodických pokynů, resp. směrnice Vaší školy, tak ji nám stačí zaslat včetně pokynů s požadavky na formální úpravu písemné práce. Vše zkontrolujeme a případně upravíme dle požadovaných požadavků. Doporučujeme využít možnost nechat si zkontrolovat naformátování Vaší bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní, absolventské či jiné písemné práce dříve, než ji vytisknete.

 

Přepis/opis textů

Nabízíme i přehledné přepsání poznámek z přednášek do elektronické podoby. Přepisujeme ručně napsané, ale i tištěné a strojopisné dokumenty do elektronické podoby (v souboru MS Word, ale i v souboru PDF). Přepisujeme i texty v anglickém jazyce.

 

Kontrola plagiátů

Zdarma k objednávce si u nás můžete nechat zkontrolovat případnou shodu s jinými pracemi. Zpravidla do 24 hodin Vám zašleme report o nalezených shodách z databáze závěrečných prací. Musíme však upozornit na skutečnost, že Vaše škola může používat jiné systémy pro kontrolu plagiátů. Z tohoto důvodu může dojít k odlišnosti zaslaných výsledků. 

 

Metodická podpora a konzultace při psaní bakalářské, diplomové či jiné práce

Již v průběhu psaní bakalářské, diplomové, absolventské či jiné práce Vám rádi poskytneme pravidelnou metodickou podporu a konzultace.

 

Úprava stávajícího životopisu

Úprava stávajícího životopisu spočívá v komplexní (formální i obsahové) úpravě Vašeho již existujícího životopisu. K úpravě dojde na základě přijetí Vaší poptávky, která dorazí na email info@naformatuj.cz společně s Vaším aktuálním životopisem. Následně sjednotíme a upravíme vzhled, zkontrolujeme a opravíme pravopis, přeformulujeme texty (vyzdvihneme silné stránky, upozadíme ty slabé) a navrhneme, co doplnit a co naopak ve Vašem životopise vynechat.

V průběhu úpravy životopisu Vás můžeme kontaktovat emailem či telefonicky, abychom si s Vámi ujasnili případné nejasnosti a abychom doladili detaily k Vaší úplné spokojenosti.

 

Vytvoření zcela nového životopisu

Vytvoření nového životopisu spočívá ve zpracování zcela nového životopisu na základě Vámi vyplněného formuláře, který Vám bude zaslán po přijetí Vaší poptávky, která dorazí emailem na info@naformatuj.cz. Nejlepší způsob, jak vytvořit opravdu kvalitní životopis, je znovu se zamyslet nad svými dovednostmi, znalostmi, vlastnostmi a pracovními zkušenostmi.

V průběhu vytváření nového životopisu Vás můžeme kontaktovat emailem či telefonicky, abychom si s Vámi ujasnili případné nejasnosti a abychom doladili detaily k Vaší úplné spokojenosti.

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti - v oboru pracujeme už více než 10 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší vysoké školy.