Poděkování v bakalářské/diplomové práci


Poděkování zpravidla bývá součástí bakalářské/diplomové práce. Jedná se o základní zdvořilostní vyjádření. Jelikož není povinnou součástí, je zcela na autorovi, zda jej do práce zařadí či nikoliv.

V krátkém odstavci (zpravidla o 2–6 řádcích) může autor bakalářské/diplomové práce poděkovat všem osobám, bez jejichž podpory a pomoci by práce nemohla vzniknout. Může tak poděkovat vedoucímu bakalářské/diplomové práce, konzultantům, respondentům, rodině a přátelům, případně i dalším osobám, které mu poskytly podklady a rady nebo jej nějakým způsobem inspirovaly. Jména osob, která se v poděkování uvádí, jsou vždy s plným výčtem všech titulů.

Náš tip: Poděkování za Vás nenapíšeme, avšak můžeme Vám pomoci a naformátovat celou bakalářskou/diplomovou práci za Vás.

Dle současných norem se poděkování uvádí za titulní list a za čestné prohlášení bakalářské/diplomové práce a je mu vymezena celá strana (viz následující obrázek).

Ihned za poděkováním se vkládá konec strany (např. pomocí klávesové zkratky CTRL+Enter). Zpravidla za poděkováním následuje další strana s anotací či abstraktem (viz následující obrázek).

V rámci formální úpravy má poděkování jednoduchý nadpis „Poděkování“. Tento nadpis však není součástí automatického generovaného obsahu práce. Nadpis „poděkování“ je zpravidla tučný text s písmem např. o 2 nebo 4 body větším, než je normální text práce. Stejně jako samotný text bakalářské/diplomové práce je i poděkování napsáno s řádkováním 1,5 řádku. Po nadpisu „poděkování“ následuje odstavec o 2–6 řádcích souvislého textu, nejlépe zarovnaného do bloku (viz následující obrázek).

Poděkování společně s titulním listem, čestným prohlášením, anotací či abstraktem a obsahem mají číslování skryté, jedná se o tzv. neviditelné číslování stránek, ale přitom se tyto stránky započítávají.

 

Níže uvádíme několik příkladů poděkování:

Rád(a) bych touto cestou vyjádřil(a) poděkování jméno vedoucího bakalářské/diplomové práce za jeho cenné rady, doporučení a trpělivost při vedení mé bakalářské/diplomové práce. Taktéž bych chtěl(a) poděkovat jméno konzultanta za vstřícnost, ochotu a pomoc při získání potřebných informací a podkladů.

Rád(a) bych touto cestou poděkoval(a) jméno vedoucího bakalářské/diplomové práce za odborné vedení, podnětné a cenné rady a zapůjčenou literaturu. Poděkování patří i všem respondentům, kteří se trpělivě podíleli na empirickém šetření.

Tímto bych rád(a) poděkoval(a) vedoucí mé bakalářské/diplomové práce jméno vedoucí bakalářské/diplomové práce za všestrannou pomoc, množství cenných a inspirativních rad, podnětů, doporučení, připomínek a zároveň za velkou trpělivost s obdivuhodnou ochotou při konzultacích poskytnutých ke zpracování této práce.

Nejdříve bych rád(a) poděkoval(a) vedoucí mé bakalářské/diplomové práce jméno vedoucí bakalářské/diplomové práce za podnětné rady a odbornou pomoc, kterou mi poskytovala při zpracovávání mé bakalářské práce, a za čas, který mi věnovala. Současně bych chtěl(a) poděkovat všem respondentům, kteří mně poskytli rozhovory za účelem zpracování jejich životních příběhů. Ráda bych poděkovala také své rodině a všem přátelům, kteří mě při vytváření této práce podpořili a bez jejichž pomoci by nebylo možné práci dokončit.

Děkuji vedoucímu bakalářské/diplomové práce jméno vedoucího bakalářské/diplomové práce za podnětné rady, metodickou a odbornou pomoc při zpracování mé práce.

Rád(a) bych zde poděkoval(a) vedoucímu bakalářské/diplomové práce jméno vedoucího bakalářské/diplomové práce za jeho podnětné rady a čas, který mi věnoval při řešení dané problematiky. V neposlední řadě také děkuji všem respondentům, kteří mi poskytli potřebné informace pro zdárné dopracování mé práce.

Na tomto místě bych chtěl(a) poděkovat vedoucí bakalářské/diplomové práce jméno vedoucího bakalářské/diplomové práce za odborné vedení práce a za podporu a trpělivost při jejím vytváření. Děkuji také jméno konzultanta za poskytnutí literatury a dalších podkladů a materiálů k tomuto tématu se vztahujících, možnost konzultací a osobních setkání za účelem diskuse o řešeném problému. Mé poděkování patří také všem respondentům, kteří mi věnovali svůj čas a dovolili nahlédnout do jejich osobních životů a zkušeností.

Na tomto místě bych chtěl(a) poděkovat jméno vedoucí bakalářské/diplomové práce za odborné vedení mé práce, za její čas, cenné poznámky a připomínky a také za možnost častých osobních konzultací. Dále bych tímto chtěl(a) vyjádřit poděkování všem respondentům za jejich přínos pro výzkumnou část této bakalářské/diplomové práce. V neposlední řadě patří obrovské poděkování mé rodině, bez které bych tuto práci nemohl(a) dokončit.

Za odborné vedení mé bakalářské/diplomové práce, velkou míru trpělivosti a ochoty, rychlost, lidský přístup a také za cenné a velmi podnětné rady při zpracovávání práce děkuji vedoucímu práce jméno vedoucího bakalářské/diplomové práce.

Rád(a) bych poděkoval(a) vedoucí/vedoucímu bakalářské/diplomové práce jméno vedoucí/vedoucího za odbornou přípravu a metodologickou pomoc při zpracování mé práce. Dále bych poděkoval(a) rodině, zejména jméno za dlouholetou trpělivost, kterou se mnou měl(a), a za velkou podporu.

Na tomto místě bych rád(a) poděkoval(a) všem, kteří mi pomohli v realizaci bakalářské/diplomové práce. Zejména děkuji vedoucí/vedoucímu práce jméno vedoucí/vedoucího. Poděkování patří také všem respondentům, kteří mi věnovali čas a podělili se se mnou o své zkušenosti. Na závěr bych chtěl(a) vyjádřit velké díky mé rodině a přátelům, kteří mi byli podporou po celou dobu mého studia.

Tímto bych rád(a) poděkoval(a) jméno vedoucí/vedoucího za její/jeho ochotu, čas a přínosné rady poskytované v průběhu vedení této bakalářské/diplomové práce.

Rád(a) bych touto cestou poděkoval(a) jméno vedoucí/vedoucího za spolupráci a konzultace při zpracování mé bakalářské/diplomové práce a zejména pak za cenné rady, podnětné připomínky a konstruktivní kritiku, kterou mi při vedení práce poskytl(a).

Na tomto místě bych rád(a) poděkovala paní/panu jméno vedoucí/vedoucího, vedoucí mé bakalářské/diplomové práce, za podporu, důvěru, trpělivost a čas, který mi v průběhu psaní věnoval(a). Za cenné informace a rady, které mi poskytl(a), kdykoli jich bylo potřeba. Za její/jeho pozitivní energii, kterou mi po celou dobu dodával(a). Děkuji také mé rodině za podporu a obětavost, bez které by práce nešla tak snadno.

Chtěl(a) bych poděkovat jméno vedoucí/vedoucího, mé/mému vedoucí/vedoucímu práce, za nasměrování, jak vést bakalářskou/diplomovou práci, a dále za její/jeho vstřícné vedení a spolupráci, trpělivost a cenné informace. Dále bych chtěl(a) poděkovat všem účastníkům dotazníkového šetření, kteří se ho zúčastnili, a tím mi pomohli v průzkumu v empirické části práce.

Rád(a) bych tímto poděkoval(a) paní/panu jméno vedoucí/vedoucího za vedení mé bakalářské/diplomové práce, trpělivost, cenné informace a příjemnou spolupráci.

 

poděkování – bakalářská práce diplomová práce

 

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti – v oboru pracujeme už více než 13 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší školy.