Obchodní podmínky

 

1. Vymezení základních pojmů

1.1. Zhotovitel

Ing. Lenka Kempová, Ph.D., MBA, LLM., se sídlem: Úpadní 762/12, 712 00 Ostrava, webové stránky: www.naformatuj.cz, e-mail: info@naformatuj.cz, bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 1031228491/5500, IČO: 07167661.

1.2. Klient

Zájemce o úpravu písemné práce (jak je definována dále), jehož iniciály jsou uvedeny v objednávkovém formuláři/objednávce.

1.3. Objednávkový formulář/objednávka

Vyplněný objednávkový formulář/objednávka obsahuje kontaktní údaje klienta (jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu), název vysoké školy a fakulty, potřebné dokumenty (písemnou práci určenou k úpravě, soubor se směrnicemi), variantu délky zhotovení úpravy písemné práce, volbu služeb nebo upřesnění požadavků na úpravu písemné práce a souhlas s těmito obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů.

1.4. Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi klientem a zhotovitelem v záležitostech, které nejsou výslovným obsahem objednávky či akceptace objednávky.

1.5. Úprava písemné práce

Úpravou písemné práce se zde rozumí formátování písemné práce, případně využití dalších služeb, jako je jazyková/gramatická, stylistická a typografická korektura, překlad abstraktu/anotace/resumé a klíčových slov, zpracování prezentace k obhajobě, zpracování proslovu k prezentaci, zpracování teze k obhajobě, další individuální služby, tisk a vazba práce, kontrola plagiátů nebo převod práce do PDF či PDF/A (v těchto obchodních podmínkách také jen „úprava písemné práce“).

1.6. Směrnice

Směrnicí se zde rozumí písemné požadavky konkrétní instituce na formát písemné práce, její rozsah a další úpravy týkající se její formy (nikoli však obsahu).

1.7. Normostrana

Normostranou (NS) se rozumí standardizovaná strana textu o určitém počtu znaků včetně mezer. Tento rozsah je v délce 1 800 znaků (včetně symbolů a mezer), což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.

1.8. Strana

Stranou se rozumí „jedna fyzická strana“ textu písemné práce.

1.9. Den

Dnem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí všech sedm dní v týdnu.

2. Smluvní vztah

2.1. Smluvní vztah vzniká mezi klientem, který v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli objednávku, a zhotovitelem, který je uveden v článku 1. těchto obchodních podmínek.

3. Předmět smluvního vztahu

3.1. Předmětem smluvního vztahu je úprava písemné práce (absolventské práce, bakalářské práce, diplomové práce, rigorózní práce, disertační práce a jiné písemné práce).

4. Způsob objednání

4.1. Klient si úpravu písemné práce objednává přímo přes webové stránky www.naformatuj.cz.

4.2. Objednávkový formulář úpravy písemné práce se objeví kliknutím na tlačítko „objednat“ nebo „objednávka“ a zahrnuje stažení potřebných dokumentů (písemnou práci určenou k úpravě, soubor se směrnicemi) přímo do webového rozhraní aplikace. Zde klient zároveň vyplní název vysoké školy a fakulty, dále kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu), variantu délky zhotovení formátování, případně si vybere další služby nebo upřesní požadavky na úpravu písemné práce, vyjádří souhlas s těmito obchodními podmínkami a zásadami zpracování osobních údajů a objednávku odešle kliknutím na tlačítko „odeslat“.

4.3. Po odeslání objednávky klientem bude na jím uvedenou e-mailovou adresu zasláno potvrzení o obdržení objednávky (rekapitulace objednané služby), která ještě neznamená akceptaci objednávky. Následně bude klientovi zaslána cenová kalkulace k odsouhlasení. Na základě odsouhlasení cenové kalkulace ze strany klienta dojde k závaznému potvrzení objednávky a začne se na úpravě písemné práce dle objednávky pracovat, a od tohoto okamžiku se začíná počítat i vybraný termín zhotovení. Zhotovitel má právo namísto zaslání cenové kalkulace klientovi bez zbytečného odkladu oznámit, že zakázku nepřijímá (zejména, avšak nejen za podmínek odst. 8.7., 8.8., 8.9. a 8.10.).

4.4. Na tomto základě vzniká smluvní vztah mezi klientem a zhotovitelem, a to i bez uzavření písemné smlouvy. Klient je povinen akceptovat obchodní podmínky zhotovitele, jež jsou součástí objednávkového formuláře na www.naformatuj.cz.

4.5. Současně při odeslání objednávky klient souhlasí s uchováním osobních údajů pro účely plnění objednané úpravy písemné práce.

5. Dodací a platební podmínky

5.1. Zhotovitel se zavazuje dodat upravenou písemnou práci do 7 (sedmi) dnů (při výběru služby Standard), do 4 (čtyř) dnů (při výběru služby Smart), do 2 (dvou) dnů (při výběru služby Express) a do 24 hodin (při výběru služby „Hoří“) od okamžiku odsouhlasení cenové kalkulace ze strany klienta.

5.2. Klient bude o dokončení úpravy písemné práce informován e-mailem a upravená písemná práce (v MS Wordu, příp. v PDF či PDF/A) mu bude zaslána na uvedený e-mail. Současně bude klientovi zaslán i soubor s názvem Revize, ve kterém budou zobrazeny veškeré provedené úpravy.

5.3. Cena úpravy písemné práce je smluvní a vychází z cen zveřejněných na internetových stránkách zhotovitele.

5.4. Minimální účtovaná cena úpravy písemné práce je 550 Kč bez ohledu na případný nižší rozsah upravované písemné práce.

5.5. Objednávkou přes webové rozhraní aplikace www.naformatuj.cz vyjadřuje klient souhlas se stanovenými cenami uvedenými v ceníku na internetových stránkách zhotovitele.

5.6. Hotová upravená písemná práce bude klientovi zaslána ve smluveném termínu, ten ji zkontroluje a potvrdí zhotoviteli její přijetí. Okamžikem potvrzení přijetí hotové upravené písemné práce klientem se považuje upravená písemná práce za dokončenou a předanou.

5.7. Úhrada proběhne bankovním převodem na základě vystavené faktury zhotovitelem po zaslání upravené písemné práce klientovi.

6. Záruka a reklamační řád

6.1. Zhotovitel poskytuje bezplatnou záruku na dodanou práci v délce trvání 3 (tří) dnů ode dne přijetí upravené písemné práce, kdy může klient uplatnit jakékoli úpravy, opravy či připomínky související s úpravou, avšak původní rozsah práce nesmí být překročen těmito úpravami o více než 2 (dvě) normostrany, jinak se jedná o vícepráce a tyto budou fakturovány navíc.

6.2. Klient je povinen poskytovat zhotoviteli při úpravě písemné práce potřebnou součinnost. Zhotovitel není v prodlení se splněním svých povinností, bylo-li zapříčiněno prodlením na straně klienta.

6.3. Záruku na dodanou upravenou písemnou práci je klient povinen uplatnit neprodleně poté, kdy se o vadě dozvěděl.

6.4. Pokud zhotovitel uzná oprávněnost záruky, je povinen ji odstranit v přiměřené lhůtě dohodnuté s klientem.

6.5. Zhotovitel je oprávněn odmítnout reklamaci z důvodů, které byly způsobeny neodborným zásahem klienta po předání dokončené upravené písemné práce.

7. Storno objednávky

7.1. Každá odeslaná objednávka se považuje ze strany klienta za závaznou.

7.2. Klient však má vždy právo na storno objednávky a to i bez udání důvodu.

7.3. V případě, že již byly prokazatelně započaty práce, které klient objednal, je povinen zaplatit storno poplatek ve výši 50 % z celkové ceny objednávky.

7.4. Pokud již byla práce dokončena, nemá klient právo na zrušení (storno) takové objednávky.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Těmito obchodními podmínkami se řídí smluvní vztah mezi klientem a zhotovitelem vzniklý na základě závazně akceptované objednávky dle těchto obchodních podmínek.

8.2. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8.3. Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“). Zhotovitel se zavazuje, že neposkytuje tyto údaje třetí straně. Osobní údaje jsou používány pouze pro komunikaci s klientem a pro účely plnění objednané úpravy písemné práce.

8.4. Práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů, nejsou těmito obchodními podmínkami dotčeny. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za závěrečné hodnocení písemné práce institucí, které je písemná práce předložena k hodnocení. Zhotovitel taktéž nenese žádnou odpovědnost za změny, které klient způsobil následným „neodborným zásahem“ (zásahem do nastaveného formátu, vložením dalšího textu apod.) do upravené písemné práce, jež mu byla zaslána jako finální verze.

8.5. Klient nese plnou odpovědnost za obsah dodané písemné práce i přiložených směrnic, zhotovitel se naopak zavazuje, že žádným způsobem při úpravě písemné práce nezasáhne do její obsahové části, pokud se nebude jednat dle objednávky o jazykovou, stylistickou  a typografickou korekturu.

8.6. V rámci gramatických a stylistických korektur se automaticky zhotovitel nestává spoluautor písemné práce. Za obsahovou stránku, i vzhledem k případné odbornosti, nepřebírá zodpovědnost. Gramatická a stylistická korektura neznamená „přepis“, „dopsání“ textu či zapracovávání komentářů. Zhotovitel písemnou práci po gramatické a stylistické stránce komplexně opraví, avšak nedokončený text (věty, odstavce, kapitoly) zhotovitel nedopisuje.

8.7. Zhotovitel si vyhrazuje právo zamítnout či neakceptovat objednávku mj. v případě, že text poskytnutý k formátování, korektuře a úpravě nebo požadavky na formátování, korekturu a úpravu jsou nekompletní nebo neodpovídají povaze standardního zpracování textů.

8.8. Zhotovitel si vyhrazuje právo zamítnout či neakceptovat objednávku také v případě, že u něho bude naplněna „časová kapacita“ a nemohl by tak dodržet termín zhotovení formátování, případně dalších služeb v rámci úpravy písemné práce.

​8.9. Zhotovitel si vyhrazuje právo zamítnout či neakceptovat objednávku také v případě, pokud je klientem k úpravě zaslán seznam literatury, který je zpracován nestandardním způsobem (např. jsou dodány pouze internetové odkazy, chybějí identifikační údaje apod.).

8.10. Zhotovitel si vyhrazuje právo zamítnout či neakceptovat objednávku nebo již přijatou objednávku i po započetí úprav stornovat, pokud v průběhu úpravy písemné práce zjistí, že její text byl vyhotoven nestandardním způsobem (např. jako plagiát, strojový překlad, převod PDF do Wordu apod.).

8.11. Součástí úpravy písemné práce není kontrola a oprava správného tvaru uváděných odkazů na citace (resp. citované zdroje), které jsou v textu práce použity. Za uvedení správného tvaru odkazu na citaci v textu práce a jeho přítomnost vždy odpovídá autor.

8.12. Součástí úpravy písemné práce není tzv. křížová kontrola odkazů na citace se seznamem literatury, tj. zda jsou všechny uváděné odkazy na citace (resp. citované zdroje) použité v textu práce uvedeny i v seznamu literatury. Za uvedení všech použitých citovaných zdrojů v seznamu vždy odpovídá autor.

8.13. Součástí úpravy písemné práce není oprava seznamu literatury, resp. seznamu bibliografických citací. Za správné uvedení seznamu vždy odpovídá autor.

8.14. V případě, že i po odsouhlasení cenové kalkulace ze strany klienta nejsou zaslány směrnice, začátek úpravy písemné práce začíná až od té chvíle, kdy jsou kompletně odevzdány všechny potřebné náležitosti k její úpravě.

8.15. Klient i zhotovitel prohlašují, že na tyto obchodní podmínky přistoupili na základě svobodného projevu vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

8.16. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2023. ​

 

V Ostravě dne 1. 1. 2023

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti – v oboru pracujeme už více než 13 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší školy.