Obchodní podmínky

 

1. Vymezení základních pojmů

1.1. Zhotovitel

Ing. Lenka Kempová, Ph.D., Úpadní 762/12, 712 00 Ostrava, webové stránky: www.naformatuj.cz, email: info@naformatuj.cz, bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: 107-6246160247/0100, IČ: 07167661.

1.2. Klient

Zájemce o úpravu písemné práce, jehož iniciály jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.

1.3. Objednávkový formulář

Vyplněný objednávkový formulář obsahuje kontaktní údaje klienta (jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu), název vysoké školy a fakulty, potřebné dokumenty (písemnou práci určenou k úpravě, soubor se směrnicemi), variantu délky zhotovení úpravy písemné práce, volbu služeb nebo upřesnění požadavků na úpravu písemné práce a souhlas s těmito obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů.

1.4. Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi klientem a zhotovitelem.

1.5. Úprava písemné práce

Úpravou písemné práce se zde rozumí formátování písemné práce, případně využití dalších služeb, jako je jazyková a stylistická korektura, korektura citací v textu práce dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA, korektura bibliografických citací dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA, zpracování prezentace k obhajobě, tvorba tabulek a grafů, metodická podpora a konzultace, kontrola naformátované práce, překlad abstraktu/anotace a klíčových slov, přepis/opis textů nebo kontrola plagiátů.

1.6. Směrnice

Směrnicí se zde rozumí písemné požadavky konkrétní instituce na formát písemné práce, její rozsah a další úpravy týkající se její formy (nikoli však obsahu).

1.7. Normostrana

Normostranou se rozumí standardizovaná strana textu o určitém počtu znaků včetně mezer. Tento rozsah je v délce 1 800 znaků (včetně symbolů a mezer), což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.

2. Smluvní vztah

2.1. Smluvní vztah vzniká mezi klientem, který v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli objednávku, a zhotovitelem, který je uveden v článku I. těchto obchodních podmínek.

3. Předmět smluvního vztahu

3.1. Předmětem smluvního vztahu je úprava písemné práce (bakalářské práce, diplomové práce, disertační práce, absolventské práce a jiné písemné práce) – formátování dle dodané směrnice za úplatu, případně další služby, jako je je jazyková a stylistická korektura, korektura citací v textu práce dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA, korektura bibliografických citací dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA, zpracování prezentace k obhajobě, tvorba tabulek a grafů, metodická podpora a konzultace, kontrola naformátované práce, překlad abstraktu/anotace a klíčových slov, přepis/opis textů nebo kontrola plagiátů.

4. Způsob objednání

4.1. Klient si úpravu písemné práce objednává přímo přes webové stránky https://www.naformatuj.cz.

4.2. Objednávkový formulář úpravy písemné práce se objeví kliknutím na tlačítko „objednat“ nebo „naformátovat práci“ a zahrnuje stažení potřebných dokumentů (písemnou práci určenou k úpravě, soubor se směrnicemi) přímo do webového rozhraní aplikace. Zde klient zároveň vyplní název vysoké školy a fakulty, dále kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu), variantu délky zhotovení formátování, případně si vybere další služby nebo upřesní požadavky na úpravu písemné práce, vyjádří souhlas s těmito obchodními podmínkami a zásadami zpracování osobních údajů a objednávku odešle kliknutím na tlačítko „odeslat“.

4.3. Na základě takto provedené objednávky bude na uvedenou emailovou adresu klienta zasláno potvrzení o přijetí objednávky (rekapitulace objednané služby). Následně bude klientovi zaslána cenová kalkulace k odsouhlasení. Na základě odsouhlasení cenové kalkulace ze strany klienta se začne na písemné práci dle objednávky pracovat.

4.4. Na tomto základě vzniká smluvní vztah mezi klientem a zhotovitelem, a to i bez uzavření písemné smlouvy. Klient je povinen akceptovat obchodní podmínky zhotovitele, jež jsou součástí objednávkového formuláře na www.naformatuj.cz.

4.5. Současně při odeslání objednávky klient souhlasí s uchováním osobních údajů pro účely plnění objednané úpravy písemné práce.

5. Dodací a platební podmínky

5.1. Zhotovitel se zavazuje dodat upravenou písemnou práci do 6 (šesti) pracovních dnů (při výběru služby Standard), do 4 (čtyř) pracovních dnů (při výběru služby Smart), do 2 (dvou) pracovních dnů (při výběru služby Express) a do 12 hodin (při výběru služby "Hoří") od okamžiku odsouhlasení cenové kalkulace ze strany klienta.

5.2. Klient bude o dokončení úpravy písemné práce informován emailem a upravená písemná práce (ve formátu .doc a současně ve formátu .pdf) mu bude zaslána na uvedený email.

5.3. Cena úpravy písemné práce (formátování, jazyková a stylistická korektura, korektura citací v textu práce dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA, korektura bibliografických citací dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA, zpracování prezentace k obhajobě, tvorba tabulek a grafů, metodická podpora a konzultace, kontrola naformátované práce, překlad abstraktu/anotace a klíčových slov, přepis/opis textů) je smluvní a vychází z cen zveřejněných na internetových stránkách zhotovitele.

5.4. Objednávkou přes webové rozhraní aplikace www.naformatuj.cz vyjadřuje klient souhlas se stanovenou cenou uvedenou na internetových stránkách zhotovitele a současně vyjadřuje souhlas s termínem dodání upravené písemné práce.

5.5. Hotová upravená písemná práce bude klientovi zaslána ve smluveném termínu, ten ji zkontroluje a potvrdí zhotoviteli její přijetí. Okamžikem potvrzení přijetí hotové upravené písemné práce klientem se považuje upravená písemná práce za dokončenou a předanou.

5.6. Úhrada proběhne bankovním převodem na základě vystavené faktury zhotovitelem po dodání a potvrzení přijetí upravené práce klientem.

6. Záruka a reklamační řád

6.1. Zhotovitel poskytuje bezplatnou záruku na dodanou práci v délce trvání 3 (tří) dnů ode dne přijetí upravené písemné práce, kdy může klient uplatnit jakékoli úpravy, opravy či připomínky související s úpravou, avšak původní rozsah práce nesmí být překročen těmito úpravami o více než 2 (dvě) normostrany, jinak se jedná o vícepráce a tyto budou fakturovány navíc.

6.2. Klient je povinen poskytovat zhotoviteli při úpravě písemné práce potřebnou součinnost. Zhotovitel není v prodlení se splněním svých povinností, bylo-li zapříčiněno prodlením na straně klienta.

6.3. Záruku na dodanou upravenou písemnou práci je klient povinen uplatnit neprodleně poté, kdy se o vadě dozvěděl.

6.4. Pokud zhotovitel uzná oprávněnost záruky, je povinen ji odstranit v přiměřené lhůtě dohodnuté s klientem.

6.5. Zhotovitel je oprávněn odmítnout reklamaci z důvodů, které byly způsobeny neodborným zásahem klienta po předání dokončené upravené písemné práce.

7. Storno objednávky

7.1. Každá odeslaná objednávka se považuje za závaznou. Klient má vždy právo na storno a to bez udání důvodu. V případě, že již byly prokazatelně započaty práce, které klient objednal, je povinen zaplatit storno poplatek ve výši 20 % z celkové ceny objednávky. Pokud již byla práce dokončena, nemá objednatel právo na zrušení takové objednávky.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Těmito obchodními podmínkami se řídí smluvní vztah mezi klientem a zhotovitelem vzniklý na základě závazné objednávky dle těchto obchodních podmínek.

8.2. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8.3. Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytuje tyto údaje třetí straně. Osobní údaje jsou používány pouze pro komunikaci s klientem a pro účely plnění objednané úpravy písemné práce. Klient může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze.

8.4. Klient nese plnou odpovědnost za obsah dodané písemné práce i přiložených směrnic, zhotovitel se naopak zavazuje, že žádným způsobem při úpravě písemné práce nezasáhne do její obsahové části, pokud se nebude jednat dle objednávky o jazykovou a stylistickou korekturu, korekturu citací v textu práce dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA, korekturu bibliografických citací dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA.

8.5. Práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů, nejsou těmito obchodními podmínkami dotčeny. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za závěrečné hodnocení písemné práce institucí, které je písemná práce předložena k hodnocení.

8.6. Dnem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí všech sedm dní v týdnu.

8.7. Zhotovitel si vyhrazuje právo zamítnout objednávku v případě, že text poskytnutý k formátování, korektuře a úpravě nebo požadavky na formátování, korekturu a úpravu jsou nekompletní nebo neodpovídají povaze standardního zpracování textů.

8.8. V případě, že i po odsouhlasení cenové kalkulace ze strany klienta nejsou zaslány směrnice, začátek úpravy písemné práce začíná až od té chvíle, kdy jsou kompletně odevzdány všechny potřebné náležitosti k její úpravě.

8.9. Klient i zhotovitel prohlašují, že na tyto obchodní podmínky přistoupili na základě svobodného projevu vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

8.10. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018. ​

 

V Ostravě dne 25. 5. 2018

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti - v oboru pracujeme už více než 10 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší vysoké školy.