12 tipů, jak napsat bakalářskou nebo diplomovou práci


Napsat bakalářskou nebo diplomovou práci může být na první pohled nelehký úkol. Abyste zvládli sepsat práci bez stresu a zbytečné nervozity, podívejte se na našich 12 tipů.

1. Vyberte vhodné téma

Zvolte vhodné a zajímavé téma, ke kterému si budete schopni zajistit potřebné informace v dostatečném množství a bude Vás zároveň bavit. Berte v potaz, že pokud Vás dané téma opravdu zajímá, práce Vám půjde lépe od ruky a nebudete se s ní trápit.

Nedoporučujeme pouštět se zbytečně do témat, která sice mohou být zajímavá, ale mají potenciál stát se pro Vás obrovským soustem. Téma si vybírejte buď z témat pro Váš obor již navržených, nebo tematicky se hodících k oboru studia.

2. Seznam použité literatury

K sepsání samotné bakalářské nebo diplomové práce bude zapotřebí čerpat i z odborné literatury, která se váže k Vámi zpracovávanému tématu. Vedle samotné odborné literatury lze využívat také odborné články, studie či internetové zdroje.

Použité zdroje je zapotřebí uvádět v určitém formátu, přičemž nejčastěji používanou normou, podle níž je nutné zdroje uvádět, je ČSN ISO 690 (01 0197) platná od 1. dubna 2011.

Seznam použité literatury bývá seřazen abecedně podle příjmení autora. U internetových zdrojů by neměl být uvedený odkaz zvýrazněn modře (jako hypertextový odkaz).

Způsob zpracování použitých zdrojů ale může být také uveden ve směrnici, resp. v pokynech týkajících se závěrečných prací vydaných přímo Vaší školou, pak je tedy důležité řídit se těmito pokyny. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste si nejdříve zjistili požadavky na citované zdroje, resp. seznam použité literatury (bibliografické citace). Každá škola může mít jinou formu a také jiné požadavky na způsob uvádění citovaných zdrojů.

Seznam použité literatury nebo zdrojů se vkládá úplně na konec celé práce a může být rozčleněn, např. na použitou literaturu, internetové zdroje, odborné články a studie, právní předpisy, ostatní zdroje apod.

Náš tip: Kontrola a korektura bibliografických citací je součástí našich nabízených služeb. Rádi Vám pomůžeme a Váš seznam literatury a zdrojů zkontrolujeme a opravíme za Vás.

3. Citace v textu

Citace se v textu nejčastěji objevují v teoretické části práce. Uvádíme zde bibliografické odkazy a citace dle normy ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011. Norma nabízí tři způsoby zápisu odkazu na bibliografickou citaci v textu:

Harvardský systém (forma jméno-datum) – v textu jsou citované zdroje uváděny ve formě příjmení autora (autorů), rok a popřípadě strana, pokud se jedná o přímou citaci, používáme kulaté závorky.

Příklad: Novotný (2016, s. 25) uvádí, že „bakalářskou práci lze napsat i bez vypjatých stresových situací“. K tomuto Novotný (2016) ještě dodává, že pokud bude mít autor bakalářské práce připraven i časový harmonogram, ušetří rovněž čas, který pak může věnovat např. přípravě na zkoušky.

Dále uvádíme příklad, jak se pak daná bibliografická citace uvádí v seznamu literatury: NOVOTNÝ, Milan, 2016. Jak napsat svou bakalářskou práci. Praha: XYZ. 145 s. ISBN XX-XXX-XXXX-X.

Poznámky pod čarou – za textem, kam chceme vložit citaci, použijeme index. U tohoto stylu citací se využívá funkce v MS Wordu: záložka Reference → Vložit poznámku pod čarou → vytvoří se tak tzv. „horní index“. Pozor, opravdu nikdy se citace formou poznámky pod čarou nevytváří ručně!

Poznámky pod čarou se tedy číslují průběžně v celém textu arabskými číslicemi pomocí „horního indexu“. Písmo v poznámkách pod čarou je zpravidla o dvě velikosti menší než hlavní text práce a řádkování je jednoduché (např. písmo Times New Roman, velikost písma 10 bodů, řádkování 1).

Příklad užití poznámky pod čarou – zkrácená forma: 1 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha, 2016, s. 17.

Příklad užití poznámky pod čarou – úplná forma: HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 4., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. 438 s. ISBN 978-80-262-0982-9, s. 17.

V seznamu použité literatury: HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 4., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. 438 s. ISBN 978-80-262-0982-9.

Číselné odkazy – za text se uvádí pořadové číslo citace a popřípadě strana, ze které bylo citováno (např. [1, s. 33] nebo (1, s. 33), nebo jen [1].

V následujícím odkaze je platné znění této citační normy včetně praktických příkladů – https://www.citace.com/CSN-ISO-690.

Vybraný druh citace je třeba sjednotit a v celé práci používat pouze jeden způsob. Obecně by ale Vaše práce neměla obsahovat více než 10 % přímých citací. Jako ekvivalent citace lze využít tzv. parafrázi neboli nepřímé citace, což znamená, že vybraný text přepíšete vlastními slovy, ale význam zůstává stejný.

Doporučujeme, abyste si nejdříve zjistili požadavky na citované zdroje v textu. Každá škola může mít jinou formu a také jiné požadavky na způsob uvádění citovaných zdrojů. Na citace si je potřeba dávat pozor, nebude-li správně uveden zdroj dané citace, může být celá práce hodnocena jako plagiát.

Náš tip: Pokud chcete mít jistotu, že máte citace v textu v pořádku a budou současně vyhovovat požadavkům Vaší školy, objednejte si u nás službu korektura citací v textu práce. Rádi Vám pomůžeme a všechny citace v textu zkontrolujeme a opravíme za Vás.

4. Gramatika a stylistika

Závěrečná práce, ať už bakalářská či diplomová, by samozřejmě měla být po gramatické a stylistické stránce zcela v pořádku. Textový editor Vám s automatickou korekturou textu pomůže. Zobrazí Vám slova, ve kterých například chybí písmeno nebo je v nich gramatická chyba.

Vždy pište gramaticky správně a vyvarujte se nespisovných výrazů. Gramatika a stylistika textu je důležitá a vytváří celkový dojem práce.

Náš tip: V případě, že si nejste úplně jisti, zda po gramatické a stylistické stránce splňuje Vaše práce všechny požadavky, přeci jen je to práce rozsáhlá, a ne vždy se podaří chybu či překlep odhalit, doporučujeme předat svou práci ještě ke korektuře. Určitě je dobré, když se na Vaši práci podívá před odevzdáním ještě někdo jiný a případné Vámi přehlédnuté chyby najde a upozorní Vás na ně. Pokud chcete mít jistotu, že máte gramatiku a stylistiku ve Vaší práci správně, objednejte si u nás tuto službu. Rádi Vám pomůžeme a vše ve Vaší práci zkontrolujeme a opravíme za Vás.

5. Formální úprava práce

Dalším důležitým aspektem závěrečné práce je samozřejmě její správné naformátování a celková formální úprava textu. Vždy byste se měli řídit pravidly, která jsou pro závěrečné studentské práce stanovena. Pravidla si povětšinou určuje sama škola, je tedy vhodné ještě před zahájením samotného psaní zjistit konkrétní požadavky na danou závěrečnou práci. Ideální je, pokud existuje taková možnost, podívat se na nějaké ukázky prací studentů Vaší školy a jimi se pak inspirovat.

Náš tip: Znalost textového editoru, ve kterém svou práci budete psát, je v tomto případě velmi důležitá. Samotná znalost například prostředí MS Word Vám může psaní poměrně výrazně ulehčit. Pokud si ale s formátováním nevíte rady, lze využít služeb firem, které se na formátování textu závěrečných studentských prací specializují. Budete tak mít záruku toho, že Vaše práce bude profesionálně zpracovaná. Od toho jsme tady samozřejmě pro Vás i my. Formátování prací se již věnujeme řadu let a rádi Vám s ním také pomůžeme.

6. Anotace/abstrakt/resumé a klíčová slova

Anotace nebo abstrakt se u závěrečných prací píše zpravidla na úvodních stránkách práce. Stručně popisuje, čeho se práce bude týkat, a seznámí čtenáře s tématem, o kterém daná práce pojednává. Bezpochyby jde o jednu z velmi důležitých částí samotné práce, proto doporučujeme věnovat jí dostatečnou pozornost.

Anotace či abstrakt se píší samozřejmě v českém jazyce, ale také v jazyce anglickém. Proč? Také v případě studentských prací se počítá s tím, že budou zařazeny do odborné databáze, v níž budou snadno dohledatelné na základě klíčových slov v angličtině. Klíčová slova by se tak zde měla také objevit, i když to není nutně podmínkou.

Je-li vaše práce odbornějšího charakteru a nevíte si s překladem do anglického jazyka rady, obraťte se na překladatele, který Vám text o pár větách (více by abstrakt nebo anotace obsahovat neměly) snadno přeloží. V tomto případě rozhodně nedoporučujeme používání překladačů dostupných na internetu.

Náš tip: Nepřidělávejte si zbytečné starosti a svěřte text své anotace/abstraktu/resumé nám a my Vám jej přeložíme.

7. Pravidelné zálohování

Závěrečné práce jsou vždy obsáhlým celkem o několika desítkách stran, proto byste si práci měli průběžně zálohovat a ukládat, a to i v průběhu samotného psaní. Práci jistě nenapíšete za jediný večer, proto si vše vždy pečlivě uložte v počítači a pro jistotu ještě alespoň jednu kopii uložte třeba na flash disk či jiné přenosné médium. Technika nás může snadno a naprosto nečekaně zradit, byla by proto škoda kvůli technickému problému přijít nenávratně o celou dosavadní práci a začínat se psaním práce znovu. Pravidelné zálohování textu tedy určitě nepodceňujte.

8. Udělejte si plán a přizpůsobte prostředí

Samotné prostředí a časový harmonogram psaní závěrečné práce je často opomíjeným, avšak dost důležitým elementem. Psaní práce rozhodně nenechávejte na poslední chvíli a průběžně pište, nejlépe co nejdříve je to možné. Vyhnete se tak stresu, který Vás následně může při psaní provázet. Pro přehlednost a celkovou představu doporučujeme vytvořit si časový harmonogram, ve kterém si stanovíte, na co se kdy zaměříte. I kdybyste měli ve stanoveném čase napsat někdy jen jednu či dvě věty, určitě to udělejte. Uvidíte, jak vám tento způsob pomůže.

Také prostředí, ve kterém práci píšete, je důležité. Pokud chcete mít na psaní klid, najděte místo, kde Vás nebude nikdo rušit a kde se zvládnete plně soustředit. Někteří jedinci naopak preferují rušnější místa jako například kavárny. I zde můžete vidět pracovat spoustu studentů. Tisíc lidí, tisíc chutí. Proto se při psaní neohlížejte na zvyky ostatních a najděte si takové místo, které bude svou energií Vaší práci nakloněno.

Při psaní si dělejte pravidelné přestávky a dopřejte si odpočinek. Spousta myšlenek se Vám v této době rozleží a k práci se budete vracet opět s čistou hlavou a často jasnějším konceptem, než kdybyste psali nonstop.

9. Zaměřte se na kvalitní úvod a závěr práce

Úvod a závěr jsou alfou a omegou celé Vaší práce. Z našich zkušeností víme, že někdy dokonce nemá odborná komise či oponent dostatek času si celou Vaši práci kompletně pročíst a předmětnými částmi posuzovaného celku se tak pro něj stávají právě tyto dvě části práce. Rozhodně je tedy vhodné tyto pasáže nepodcenit a dát si na nich záležet.

V úvodu je potřeba čtenáře seznámit s tématem a s tím, čemu a jakým způsobem se v práci chcete věnovat. Můžete zde uvést i důvod, proč se věnujete právě danému tématu, nikdy však neuvádějte konkrétní výsledky nebo metody, které hodláte pro svůj výzkum používat.

Naopak závěr by měl zase čtenáři říci, čeho jste svým výzkumem dosáhli a jaké nové poznatky přinášíte. Obojí by tedy mělo být kvalitní a dobře propracované, aby dokonale vystihlo obsah práce. V závěru také uveďte, zda jste dospěli k požadovanému cíli.

10. Konzultujte s odborníky

Svou práci vždy konzultujte s odborníky. Důležité je vybrat si vhodného vedoucího práce, který s Vámi bude dobře spolupracovat a průběžně Vás bude upozorňovat na nedostatky.

Stejně tak, pokud ve svém okolí máte někoho, kdo již s bakalářskou či diplomovou prací má vlastní zkušenosti, poraďte se s ním a poslechněte si jeho vlastní poznatky a postřehy. Snadno tímto způsobem můžete získat další inspiraci a zjistit pohled případného čtenáře, který jistě obohatí ten Váš vlastní.

Pokud nemáte příliš zkušeností či času, je určitě vhodné se obrátit na profesionály také ve věci konečné kontroly práce. Jejich zkušenosti jsou naopak bohaté a Vám tak mohou zásadně a odborně pomoci především s korekturami či s formální úpravou celé práce. Počítejte s tím, že za tyto služby něco zaplatíte, ale ve výsledku je to skvělá investice, která se vyplatí. Odpadnou Vám zbytečné starosti a ušetřený čas tak můžete využít na zkvalitnění celého obsahu práce.

Náš tip: Formátování, gramatická a stylistická korektura jsou součástí našich služeb. Rádi Vám pomůžeme a Vaši práci naformátujeme a opravíme za Vás.

11. Čeho se vyvarovat

Rozhodně plagiátorství. Okopírované nebo doslovně přepsané pasáže či dokonce celé práce jsou velkým problémem závěrečných prací. Pokud naleznete vhodný text nebo odbornou práci, přeformulujte pasáže svými slovy nebo daný text citujte, přičemž je nutno následně uvést jeho autora či publikaci. Samotné citace v textu by chybět neměly, proto je určitě neodkládejte na poslední chvíli, pracujte s nimi průběžně. Určitě nedoporučujeme snažit se citace v závěrečné fázi zakomponovat do hotové práce, protože může dojít k narušení návaznosti, zdvojení myšlenek apod.

Články či texty, které budete k práci používat jako podklady, by (až na výjimky, které se odvíjí od specifičnosti tématu) neměly být starší 10 let, u některých témat se spíše doporučuje čerpat z výrazně aktuálnějších publikací, které obsahují nejnovější informace.

Rozhodně se snažte neodkládat práci „na později“. Věnujte své práci dostatek času a snažte se vyvarovat situace, kdy na poslední chvíli budete zachraňovat, co se dá. Pedagogové již mají povětšinou mnoho zkušeností s pracemi a s nimi spojeným různým chováním studentů. Tedy dát si záležet na úvodu, závěru, ostatní „odfláknout“ a pak věřit a doufat, že zrovna Vy budete mít štěstí a nikdo do práce víc nenahlédne, je opravdu dost krátkozraké. Nepodceňujte časový harmonogram, přes noc kvalitní práci opravdu nenapíšete.

12. Tisk a vazba práce

Jakmile je práce hotová, s jejím obsahem jste spokojeni a máte zelenou od svého vedoucího práce, můžete dát práci do tisku. Pečlivě vyberte písmo a barvu desek, v některých případech si škola stanovuje vlastní požadavky, tedy je jistě vhodné si tyto zjistit. Samotnou výrobu desek pak zadejte firmě s dostatečným časovým předstihem. V dnešní době si tuto službu můžete objednat snadno online. Případně si práci vytiskněte alespoň ve dvou kopiích a následně nechte práci svázat do desek. Přidejte všechny přílohy, ještě jednou vše řádně překontrolujte a práci odevzdejte.

Náš tip: Vaši práci si u nás můžete nechat vytisknout i svázat. Vyberete si pouze barvu desek a písma a vše ostatní již zařídíme. Vaši práci vytiskneme, svážeme, vypálíme na CD a nejpozději do 3–4 dnů odešleme na jakékoliv místo v ČR.

My Vám za celý tým přejeme hodně štěstí a pamatujte, jsme tady pro Vás!

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti – v oboru pracujeme už více než 13 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší školy.