Formální úprava písemné práce


Důležitou součástí každé písemné práce je její závěrečná úprava neboli formátování. Formální úprava písemné práce jednoduše řečeno znamená rozčlenění textu do logických celků, sjednocení stylu a vzhledu textu a zpřehlednění celé práce.

Žádnou písemnou práci nelze odevzdat v podobě chaotického, nepřehledného textu. V případě závěrečných prací, typu bakalářská, diplomová, absolventská, rigorózní či disertační práce, je nutné dodržet požadavky vysoké školy/univerzity na formátování závěrečných prací. A samozřejmě již v průběhu studia je nutné dodržovat standardní pravidla pro psaní textů. Mnohdy si autoři písemných prací ani neuvědomí, jak velký vliv má formátování práce na její celkové vyznění. Nedbalá úprava závěrečné práce bude působit dojmem celkové nedostatečnosti a čtenáři značně zkomplikuje její čtení. Samozřejmostí je i použití adekvátního jazykového stylu (spisovný odborný jazyk) a gramatická správnost textu.

Při psaní práce je třeba myslet i na to, jak ji budou vnímat různí čtenáři a jakým způsobem s ní budou chtít pracovat. Název práce může zaujmout odborníka, který bude očekávat nové informace ve svém oboru, stejně tak i laika, který bude chtít jen nahlédnout, čeho konkrétně se bakalářská, diplomová, absolventská, rigorózní či disertační práce týká. Z tohoto důvodu je dobré vytvořit úvod dostatečně srozumitelný pro kohokoliv a teprve v hlavní části práce se pouštět do odborných detailů. Pro čtenáře, který potřebuje jen rychlou informaci o obsahu (typicky při vyhledávání zdrojů pro další práci), je důležitá výstižně zpracovaná anotace/abstrakt a závěr práce, případně seznam tabulek či grafů, a napoví i kvalitně zpracovaný a úplný seznam použité literatury/bibliografických citací.

Náš tip: Kompletní formální úprava písemné práce je součástí našich služeb. Nepřidělávejte si zbytečné starosti a svěřte text své bakalářské, diplomové, absolventské, rigorózní, disertační či jiné práce k formátování nám. Se vším Vám pomůžeme a budete mít jistotu nejen profesionální formální úpravy.

Nyní se pojďme v konkrétních bodech podívat, jak na závěrečnou úpravu písemné práce.

1. Přehledná a konzistentní úprava textu

Pro celou bakalářskou, diplomovou, absolventskou, rigorózní či disertační práci je třeba zvolit jednotné písmo a jednotný styl nadpisů a podnadpisů. K tomuto účelu lze využít různé předdefinované styly, případně si vytvořit svůj vlastní styl. Písmo je vhodné zvolit patkové, nejčastěji užívaným typem písma je Times New Roman. Pokud vhodně pracujeme s různými verzemi písma (tučné, kurzíva) a s jeho velikostí, pak je možné použít pro celou práci stejný typ písma, a přesto dosáhnout patřičné přehlednosti. Nikdy však nepoužíváme víc jak tři typy písma v jedné písemné práci. Obvyklá velikost písma je 12 bodů, velikost písma nadpisů je dána zvoleným stylem.

2. Pravidla, které je třeba při formátování dodržovat

  • Dodržovat vzhled normostrany.
  • Zachovávat přiměřeně velké a všude stejné mezery mezi odstavci.
  • U všech odstavců dodržet odsazení prvního řádku.
  • Řádek nesmí končit jednohláskovou spojkou či předložkou.
  • Nelze na konci řádku rozdělit akademický titul a jméno nebo číslici a počítaný předmět.
  • Svázat nadpis s následujícím textem, stejně tak obrázek, tabulku a graf s jeho názvem.
  • Slova v nadpisech nedělit. Jinde v textu je možné slova dělit, aby se text na řádku neesteticky nerozjížděl, ovšem je třeba při dělení slov dbát na jazykovou správnost a dodržet zásadu, že rozděleným slovem smí končit maximálně tři po sobě jdoucí řádky.
  • Používat jednotné záhlaví a zápatí stránek a jednotný styl poznámek pod čarou.
  • Správné číslování stránek – zde platí, že stránky se počítají od začátku práce, nicméně první viditelné číslo se objeví až na straně s úvodem.

3. Celkové uspořádání písemné práce

Uspořádání bakalářské, diplomové, absolventské, rigorózní či disertační práce vychází z požadavku logického členění textu a z požadavků konkrétní vysoké školy/univerzity. Standardní úprava pak vypadá následujícím způsobem:

Titulní strana

Zde je většinou uveden název školy, fakulty a katedry, název práce v českém i anglickém jazyce, typ práce (bakalářská, diplomová, absolventská, rigorózní či disertační práce), jméno autora a vedoucího práce (včetně titulů), místo a rok vydání.

Anotace/abstrakt

Umístění anotace/abstraktu v textu je dáno požadavkem vysoké školy/univerzity. Pokud není jinak specifikováno, uvádíme anotaci/abstrakt hned za titulní stranu. Anotace/abstrakt je velmi krátký text, tvořený jedním odstavcem se souvislými větami, kde uvedeme shrnutí probírané tematiky (slouží pro vyhledávání v odborných katalozích). Do práce zařazujeme českou i anglickou verzi, zpravidla obě na jednom listu.

Čestné prohlášení

Autor bakalářské, diplomové, absolventské, rigorózní či disertační práce stvrzuje, že práci vypracoval samostatně. Formulace prohlášení bývá obvykle vysokou školou/univerzitou daná.

Poděkování

Nepatří k povinným součástem práce, ale považuje se za vhodné poděkovat vedoucímu práce a důležitým spolupracovníkům, kteří se Vám věnovali či významně přispěli ke zdařilému obsahu bakalářské, diplomové, absolventské, rigorózní či disertační práce.

Obsah

Je nutné správně vygenerovat automatický obsah celé práce, včetně všech seznamů a příloh. Většinou platí, že obsah je poslední stránkou, která není číslovaná.

Úvod

Od této části je již nutné uvádět na stránkách číslování stran (většinou v zápatí). Platí, že se jedná o první viditelné číslování strany, ale přitom se předchozí stránky započítávají. V úvodu autor nastíní problém, kterému se bude věnovat, stručně zmíní dosavadní stav bádání v dané oblasti a již existující literaturu a předestře své cíle a zkoumané hypotézy. Úvod nebývá dlouhý, většinou dvě normostrany postačí.

Teoretická a praktická/analytická část

Nejdůležitější součást práce. Zde se ukáží autorovy schopnosti jak badatelské, tak vyjadřovací. V této části mimořádně záleží na správném členění textu, na správně uvedených citacích v textu i na vhodném umístění obrázků, tabulek a grafů.

Závěr

Část, kde autor výstižně uvede, čeho ve své práci dosáhl, zda jeho počáteční hypotézy byly potvrzeny či nikoliv, naznačí, jak by bylo možné jeho výsledky využívat pro další práci a podobně. Jedná se o text o bez tabulek či konkrétních číselných údajů.

Seznam použité literatury/bibliografických citací

Jedná se o část práce, ve které se nejčastěji objevují chyby. Jedná se o výčet všech použitých pramenů, ze kterých bylo čerpáno při tvorbě bakalářské, diplomové, absolventské, rigorózní či disertační práce. Důležité je nezapomenout na žádný použitý pramen, což by bylo klasifikováno jako plagiátorství. Citování jednotlivých použitých pramenů má své zásady, které jsou často specifikovány v metodických pokynech či směrnicích vysoké školy/univerzity.

Seznamy obrázků, tabulek a grafů

Po seznamu použité literatury/bibliografických citací zbývá automatické vygenerování seznamu obrázků, seznamu tabulek a seznamu grafů.

Přílohy

Poslední částí bakalářské, diplomové, absolventské, rigorózní či disertační práce jsou její přílohy. Jednotlivé přílohy bývají zpravidla nečíslované, nebo může být použito jiné číslování stran (např. římské číslice).

 

bakalářská práce – diplomová práce – absolventská práce – rigorózní práce – disertační práce – úvod – závěr – anotace/abstrakt – obsah práce – seznam použité literatury/bibliografických citací – seznam obrázků – seznam grafů – seznam tabulek – teoretická část – analytická/praktická část – přílohy

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti – v oboru pracujeme už více než 13 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší školy.