Jazyková, stylistická a typografická korektura


Provádíme komplexní jazykovou (gramatickou), stylistickou a typografickou korekturu absolventských, bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních či jiných písemných prací.

V rámci jazykové (gramatické) korektury zaměřujeme pozornost na kontrolu a opravu gramatických chyb, na kontrolu a opravu pravopisných chyb včetně kontroly a opravy překlepů.

Kontrolujeme a opravujeme následující:

  • pravopisné a gramatické chyby, kdy se jedná např. o kontrolu a opravu pravopisných hrubek – i/y, s/z, mě/mně, n/nn, ě/je; chybně užité koncovky podstatných a přídavných jmen; chybné skloňování apod.
  • neopravené chyby, kdy se jedná např. o kontrolu a opravu překlepů, jednohláskových spojek a předložek, dělení slov, chybných automatických oprav textu MS Wordem apod.

Při jazykové (gramatické) korektuře jsou nám oporou vlastní znalosti, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost a také Pravidla českého pravopisu.

V rámci stylistické korektury zaměřujeme pozornost na kontrolu a opravu stavby věty, větných celků, správného slovosledu (v případě potřeby je upravována volba a pořadí slov ve větě), nevhodných formulací, celkové návaznosti a soudržnosti textu. Jedná se tedy o kontrolu textu z hlediska stylistické správnosti, aby text byl čtivý a dobře srozumitelný. Důraz se klade na sjednocení nejednotně použitých jazykových prostředků v textu, rovněž jsou odstraněna nadbytečná slova.

Při stylistické korektuře se řídíme našimi znalostmi, vlastním citem pro český jazyk a Pravidly českého pravopisu.

V rámci typografické korektury zaměřujeme pozornost na typografickou stránku v textu písemné práce, jedná se např. o kontrolu a opravu tvarů vlastních a cizích jmen a adres, zkratek, číselných údajů (čas, data, procenta a měrné jednotky), uvozovek, pomlček, spojovníků a dalších znaků, o náležitý počet mezer apod.

Základními podklady pro typografickou korekturu nám jsou typografická pravidla, která jsou kodifikovaná v Pravidlech českého pravopisu a zejména pak v ČSN 01 6910.

Naše korektury nejsou zaměřeny pouze na chyby jazykové. Vždy Vaše texty pečlivě čteme a kontrolujeme také jejich smysl. Zjistíme-li nesoulad některých vět s ostatním textem nebo si některé části protiřečí, budeme Vás kontaktovat, prokonzultujeme nejasnosti a případně text společně upravíme. Pokud se v textech objeví chyby ve faktech – zavádějící nebo nepravdivá tvrzení – upozorníme Vás na ně. Samozřejmě, že v některých úzce specializovaných textech nemůžeme, pro jejich odbornost, chyby odhalit.

Cílem korektury je minimalizovat počet jazykových (gramatických), stylistických, typografických či jiných chyb tím, že jsou pečlivou kontrolou z naší strany standardními cestami odhaleny a opraveny. Ze zkušeností však víme, že bezchybně provedená jazyková, stylistická ani jiná korektura není na 100 % realizovatelná, jelikož na některé jazykové jevy může existovat více pohledů.

Jazykovou, stylistickou a typografickou korekturu závěrečných písemných prací provádíme formou sledování změn v MS Wordu (pomocí funkce Revize – Sledovat změny), a tudíž uvidíte veškeré provedené změny ve Vaší práci.

 


 

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu smiley 

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu.

S formátováním, úpravou a korekturou písemných prací máme dlouholeté zkušenosti – v oboru pracujeme už více než 13 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Úprava Vaší práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům, resp. směrnici Vaší školy.