Obchodní podmínky


I.

Vymezení základních pojmů

 1. Dodavatel
  Kontaktní osoba: 
  Ing. Lenka Kempová, Ph.D.,
   Úpadní 762/12, 712 00 Ostrava, webové stránky: www.naformatuj.cz, email: info@naformatuj.cz, bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: 107-6246160247/0100.

 2. Klient
  Zájemce o formátování, korekturu a úpravu písemné práce, jehož nacionále jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.

 3. Objednávkový formulář

  Vyplněný objednávkový formulář obsahuje kontaktní údaje objednavatele (jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu), název vysoké školy a fakulty, potřebné dokumenty (písemnou práci určenou k úpravě, soubor se směrnicemi), variantu délky zhotovení, případně volbu dalších služeb nebo upřesnění požadavků na úpravu písemné práce a souhlas s těmito obchodními podmínkami.

 4. Obchodní podmínky

  Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi klientem a dodavatelem.

 5. Úprava písemné práce

  Úpravou písemné práce se zde rozumí formátování, korektura a úprava písemné práce, případně využití dalších služeb, jako je jazyková a stylistická korektura, korektura citací v textu práce dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA, korektura bibliografických citací dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA, zpracování prezentace k obhajobě, kontrola naformátované práce, překlad abstraktu/anotace nebo přepis/opis textů.

 6. Směrnice
  Směrnicí se zde rozumí písemné požadavky konkrétní instituce na formát písemné práce, její rozsah a další úpravy týkající se její formy (nikoli však obsahu).

 7. Normostrana
  Normostranou se rozumí standardizovaná strana textu o určitém počtu znaků včetně mezer. Tento rozsah je v délce 1 800 znaků (včetně symbolů a mezer), což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu. 

II.

Smluvní vztah

 1. Smluvní vztah vzniká mezi klientem, který v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví dodavateli objednávku, a dodavatelem, který je uveden v článku I těchto obchodních podmínek.

III.

Předmět činnosti

 1. Poskytovaná služba zahrnuje úpravu písemné práce (bakalářské práce, diplomové práce, disertační práce, absolvenstké práce a jiné písemné práce) – formátování nebo korektury – dle dodané směrnice za úplatu, případně další služby, jako je jazyková a stylistická korektura, korektura citací v textu práce dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA, korektura bibliografických citací dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA, zpracování prezentace k obhajobě, kontrola naformátované práce, překlad abstraktu/anotace nebo přepis/opis textů.

IV.

Způsob objednání

 1. Klient si úpravu písemné práce objednává přímo přes webové stránky www.naformatuj.cz.

 2. Objednávkový formulář úpravy písemné práce se objeví kliknutím na tlačítko „objednat“ nebo „naformátovat práci“ a zahrnuje stažení potřebných dokumentů (písemnou práci určenou k úpravě, soubor se směrnicemi) přímo do webového rozhraní aplikace. Zde klient zároveň vyplní název vysoké školy a fakulty, dále kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu), variantu délky zhotovení, případně si vybere další služby nebo upřesní požadavky na úpravu písemné práce, vyjádří souhlas s těmito obchodními podmínkami a objednávku odešle kliknutím na tlačítko „odeslat“.

 3. Na základě takto provedené objednávky bude na uvedenou emailovou adresu klienta zasláno potvrzení o přijetí objednávky (rekapitulace objednané služby). Následně bude klientovi zaslána cenová kalkulace k odsouhlasení. Na základě odsouhlasení cenové kalkulace ze strany klienta se začne na písemné práci dle objednávky pracovat a upravená práce bude zaslána zpět na klientův email (ve formátu .doc a .pdf). Následně budou zaslány podklady k platbě.

V.

Dodací a platební podmínky

 1. Dodavatel se zavazuje dodat upravenou písemnou práci do 6 (šesti) pracovních dnů (při výběru služby Standard), do 4 (čtyř) pracovních dnů (při výběru služby Smart), do 2 (dvou) pracovních dnů (při výběru služby Express) a do 12 hodin (při výběru služby "Hoří") od okamžiku odsouhlasení cenové kalkulace ze strany klienta.

 2. Klient bude o dokončení úpravy písemné práce informován emailem a upravená písemná práce (ve formátu .doc a současně ve formátu .pdf) mu bude zaslána na uvedený email.

 3. Cena úpravy písemné práce (formátování, jazyková a stylistická korektura, korektura citací v textu práce dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA, korektura bibliografických citací dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA, zpracování prezentace k obhajobě, kontrola naformátované práce, překlad abstraktu/anotace, přepis/opis textů.) je smluvní a vychází z cen zveřejněných na internetových stránkách dodavatele.

 4. Objednávkou přes webové rozhraní aplikace www.naformatuj.cz vyjadřuje klient souhlas se stanovenou cenou uvedenou na internetových stránkách dodavatele a současně vyjadřuje souhlas s termínem dodání upravené písemné práce.

 5. Hotová upravená písemná práce bude klientovi zaslána ve smluveném termínu, ten ji zkontroluje a potvrdí dodavateli její přijetí. Okamžikem potvrzení přijetí hotové upravené písemné práce klientem se považuje zakázka za dokončenou a předanou.

 6. Úhrada proběhne bankovním převodem na základě vystavené faktury dodavatelem po dodání a potvrzení přijetí hotové upravené práce klientem.

VI.

Záruka a reklamační řád

 1. Dodavatel poskytuje bezplatnou záruku na dodanou práci v délce trvání 3 (tří) pracovních dnů ode dne přijetí upravené písemné práce, kdy může klient uplatnit jakékoli úpravy, opravy či připomínky související s úpravou, avšak původní rozsah práce nesmí být překročen těmito úpravami o více než 3 (tři) strany, jinak se jedná o vícepráce a tyto budou fakturovány navíc.

 2. Klient je povinen poskytovat dodavateli při úpravě písemné práce potřebnou součinnost. Dodavatel není v prodlení se splněním svých povinností, bylo-li zapříčiněno prodlením na straně klienta.

 3. Záruku na dodanou upravenou písemnou práci je klient povinen uplatnit neprodleně poté, kdy se o vadě dozvěděl.

 4. Dodavatel je oprávněn odmítnout reklamaci z důvodů, které byly způsobeny neodborným zásahem klienta po předání dokončené upravené písemné práce.

VII.

Závěrečná ustanovení

 1. Těmito obchodními podmínkami se řídí smluvní vztah mezi klientem a dodavatelem.

 2. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 3. Veškeré osobní údaje zpracovávané dodavatelem o klientovi jsou pod ochranou zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Klient odesláním objednávky a odsouhlasením těchto obchodních podmínek dává souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely naformátování a úpravy písemné práce spolu s úkony souvisejícími.

 4. Klient nese plnou odpovědnost za obsah dodané písemné práce i přiložených směrnic, dodavatel se naopak zavazuje, že žádným způsobem při úpravě písemné práce nezasáhne do její obsahové části, pokud se nebude jednat dle objednávky o jazykovou a stylistickou korekturu, korekturu citací v textu práce dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA, korekturua bibliografických citací dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA.

 5. Práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů, nejsou těmito obchodními podmínkami dotčeny. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za závěrečné hodnocení písemné práce institucí, které je písemná práce předložena k hodnocení.

 6. Dnem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí všech sedm dní v týdnu.

 7. Stranou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí normostrana.

 8. Dodavatel si vyhrazuje právo zamítnout objednávku v případě, že text poskytnutý k formátování, korektuře a úpravě nebo požadavky na formátování, korekturu a úpravu jsou nekompletní nebo neodpovídají povaze standardního zpracování textů.

 9. V případě, že i po odsouhlasení cenové kalkulace ze strany klienta nejsou zaslány směrnice, začátek zpracování začíná až od té chvíle, kdy jsou kompletně odevzdány všechny potřebné náležitosti k formátování, korekturu a úpravu písemné práce.

 10. Klient i dodavatel prohlašují, že na tyto obchodní podmínky přistoupili na základě svobodného projevu vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

 11. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2018.

   

 

V Ostravě dne 1. 4. 2018

 


 
Naformátuj.cz | Tel: +420 608 838 919 | E-mail: info@naformatuj.cz | Created by obsah.info, 2014 - 2018