Co vše nabízíme


 

Formátování

U nás si stačí vybrat variantu rychlosti zhotovení práce, zaslat text práce v MS Word a metodické pokyny, resp. směrnici s požadavky na formální úpravu písemné práce. Následně Vaši bakalářskou, diplomovou, disertační, absolventskou či jinou práci naformátujeme za Vás. Po naformátování obdržíte svou práci v původním souboru MS Word, ale i v souboru PDF, který bude připraven pro tisk Vaší bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné písemné práce. 

 

Následující služby lze ve všech rychlostech zhotovení objednat společně s formátováním a úpravou Vaší bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné písemné práce, ale i samostatně.

 

Jazyková a stylistická korektura

Pozornost zaměřujeme na kontrolu a opravu gramatiky (překlepy, pravopisné hrubky, chybně užité koncovky apod.). Dohlížíme také na správné tvary vlastních a cizích jmen a adres, zkratek, číselných údajů (čas, data, procenta a měrné jednotky), na špatnou automatickou opravu textu Wordem a také na náležitý počet mezer. Dále se zaměřujeme na stavbu věty, větné celky, správný slovosled apod.

 

Korektura citací v textu práce dle norem ČSN ISO 690, APA

Pozornost zaměřujeme pozornost na kontrolu a opravu správného tvaru všech citací, které jsou uváděny v textu práce, a které by měly odpovídat citační normě dle ČSN ISO 690 nebo dle APA.

 

Korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690, APA

V závěru písemné práce zaměřujeme pozornost na kontrolu a opravu správného tvaru uváděných bibliografických citací – seznam použitých zdrojů, resp. použité literatury a dalších použitých zdrojů (články v časopise, internetové zdroje, zákony či vyhlášky apod.) dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA.

 

Překlad abstraktu/anotace

Součástní většiny prací je i anglická verze abstraktu/anotace a klíčových slov. Přeložíme Vám abstrakt/anotaci i klíčová slova do anglického jazyka. Rozsah běžného abstraktu/anotace je v rozsahu do 250 slov.

 

Zpracování prezentace k obhajobě

Součástí Vaší obhajoby závěrečné práce je i její prezentace, kterou Vám připravíme v aplikaci Microsoft PowerPoint.

 

Tvorba grafů a tabulek

Výstupy z například dotazníkového šetření  je potřeba zpracovat a vyhodnotit a následně tyto výstupy zpracovat do grafů či tabulek (možné je i obojí současně). Na základě dodaných podkladů Vám následně vytvoříme grafy či tabulky, které Vám můžeme rovnou vložit i do Vaší práce.

 

Metodická podpora a konzultace při psaní bakalářské, diplomové nebo jiné práce

 

Kontrola naformátované práce

Pokud si nejste jisti, zda máte správně zformátovanou Vaši práci dle metodických požadavků, resp. směrnice školy, tak ji nám stačí zaslat včetně pokynů ze školy. Vše zkontrolujeme a případně upravíme dle požadovaných požadavků. Doporučujeme využít možnost nechat si zkontrolovat naformátování Vaší práce dříve, než ji vytisknete.

 

Přepis/opis textů

Nabízíme i přehledné přepsání poznámek z přednášek do elektronické podoby. Přepisujeme ručně napsané, ale i tištěné a strojopisné dokumenty do elektronické podoby (formát .doc, .pdf). Přepisujeme i texty v anglickém jazyce.

 

Kontrola plagiátů

Zdarma k objednávce si u nás můžete nechat zkontrolovat případnou shodu s jinými pracemi. Zpravidla do 24 hodin Vám pak zašleme report o nalezených shodách z databáze závěrečných prací. Musíme však upozornit na skutečnost, že Vaše škola může používat jiné systémy pro kontrolu plagiátů. Z tohoto důvodu může dojít k odlišnosti zaslaných výsledků. 

 


 
Naformátuj.cz | Tel: +420 608 838 919 | E-mail: info@naformatuj.cz | Created by obsah.info, 2014 - 2018